Конкурентоспособность региона в Казахстане: проблемы и пути решения. Қазақстандағы аймақтардың бәсекеге қабілеттілігі: мәселелері және шешу жолдары.

  • K Mukhtarova Каза­хс­кий­ националь­ный­ уни­верси­тет­ имени­ аль-Фара­би
  • A Myltykbayeva

Аннотация

Необходимость развития системы управления экономикой реги­ она обусловлена объективными факторами. На современном этапе развития экономических отношений можно констатировать отсутс­ твие ясного представления о функционировании механизма управле­ ния экономикой региона и механизма развития экономики региона; дублирование функций управления по ряду направлений деятель­ ности; фрагментарностью организационных действий по развитию системы управления экономикой региона. Выявленные проблемы вызывают необходимость исследования теоретических аспектов уп­ равления экономикой региона, что позволит сформировать соотве­ тствующую систему. В статье произведен расчет индекса региональ­ ной асимметрии по ряду показателей в Казахстане в период с 2003 по 2013 годов, благодаря которому выявлено, что общая тенденция в рассматриваемый период по всем показателям свидетельствует об асимметричном типе регионального развития.

Аймақтардың экономикасын басқару жүйесін дамыту өзекті мә­ селелердің бірі. Заманауй экономикалық даму кезеңінде аймақтар­ дың экономикасын басқарудың, дамытудың нақты және тиімді ме­ ханизмі жоқ екені мәлім. Сондай-ақ бірқатар басқару бағыттары бойынша қызметтердің қайталануы; аймақтардың экономикасын басқару жүйесінің әлсіз, жеке дара секторлармен дамуы орын алған. Осы мәселелердің бәрі аймақтар экономикасын басқару жүйесінің теориялық аспектілерінен бастап зерттеуді талап етеді. Нәтижесінде нақты жүйені қалыптастыруға және дамытуға мүмкіншілік туады. Бұл мақалада Қазақстанның аймақтары бойынша 2003-2013 жылдар ара­ лығындағы бірқатар көрсеткіштердің аймақтық ассиметрия индексі есептеліп талданған. Нәтижесі аймақтардың осы мерзім аралығында бассиметриялық түрде дамып отырғанын көреміз.

Литература

1 Папп В.В. Тенден­­ції та нап­рямки­ вдоско­­на ­лен­ня держав­­ної регіональ­­ної полі­­ти­ки в Україні­ // Еконо­­міч­ний простір­: зб. наук. праць. – Дніпро­­пет­ровськ: ПДАБА, 2009. – №23/1. – С. 145-154.

2 Ткачен­­ко Ю.В. Регіональ­­на еконо­­міч­на полі­­ти­ка як скла­­до­ва еконо­­міч­но­го зростан­­ня // Еконо­­мі­ка пробле­­ми теорії та практи­­ки: зб. наук. праць. – Дніпро­­пет­ровськ: ДНУ, 2009. – т. VІІІ, вип. 255. – С. 2022-2034.
3 Дегтярь­ова­ В.М. Регіональ­ні­ аспек­ти­ кон­курен­тосп­ро­мож­нос­ті­ національ­ної­ еконо­мі­ки­ // Роз­виток­ фінан­со­вих­ ме­ тодів­ держав­но­го­ уп­равлін­ня­ на­ціональною­ еконо­мі­кою­: зб. наук. праць До­нецько­го­ держав­но­го­ уні­верси­те­ту­ управ­лін­ня­.
– Донецьк­, 2009. – т. Х, вип. 125, серія­ «Еконо­­мі­ка». – С. 32-42.

4 Основ­­ні поло­­жен­ня звіту­ з конку­­рен­тосп­ро­мож­нос­ті Украї­­ни 2008. – Жене­­ва: Всесвіт­­ній Еконо­­міч­ний Форум­, 2008.

– 76 с.

5 Патрик­ Э. Техно­пар­ки­ как инстру­мент­ поддерж­ки­ инно­ва­ци­он­ной­ деятель­ности­ / Э. Патрик­ // Пробле­мы­ теории и практи­ки­ управ­ле­ния­. – 2009. – №3. – С. 59-64.

6 Татар­­кин А. Промыш­­лен­ная поли­­ти­ка как осно­­ва модер­­ни­за­ции эконо­­ми­ки России­ / А. Татар­­кин // Пробле­­мы теории и практи­­ки управ­­ле­ния. – 2008. – №1. – С. 228-231.

7 Гриджук­ І.А. Форму­­ван­ня стійко­­го розвит­­ку регіонів­ // Еконо­­мі­ка та держа­­ва. – 2008. – №1. – С. 37-39.

8 Дегтярь­ова­ В.М. Форму­ван­ня­ держав­ної­ інно­ва­цій­ної­ і конку­рен­то­ре­гу­люючої­ полі­ти­ки­ в умовах­ глоба­лі­за­ції­ // Фінан­со­вий­ меха­нізм­ держав­но­го­ уп­равлін­ня­ еконо­мі­кою­ Украї­ни­: зб. наук. праць До­нецько­го­ держав­но­го­ уні­верси­те­ту­ управ­лін­ня­. – Донецьк­, 2007. – Т. VІІІ, вип. 84, серія­ «Держав­не­ управ­лін­ня­». – С. 27-37.

9 Портер­ М. Конку­­рен­ция / пер. с англ. В.Д. Щети­­ни­на. – М.: Изда­­тельс­кий дом «Вильямс», 2000. – 495 с.

10 Граже­вс­кая­ Н. Обеспе­че­ние­ конку­рен­тос­по­соб­нос­ти­ националь­ной­ эконо­ми­ки­ в глобаль­­ном постин­ду­ст­риаль­ном­ изме­ре­нии­ // Эконо­ми­ка­ Укра­ины­. – 2008. – №9. – С. 54-63.
Как цитировать
MUKHTAROVA, K; MYLTYKBAYEVA, A. Конкурентоспособность региона в Казахстане: проблемы и пути решения. Қазақстандағы аймақтардың бәсекеге қабілеттілігі: мәселелері және шешу жолдары.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 107, n. 1, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/923>. Дата доступа: 17 june 2021

Ключевые слова

конкурентоспособность региона; региональное развитие; региональная асимметрия; индекс региональной асиммет­рии; региональная дифференциация.аймақтың бәсекеге қабілеттілігі; аймақтық дамуы; аймақтық ассиметрия; аймақтық ассиметрия индексі; аймақтық диф­