Қазақстан Республикасының жоғары білім беру жүйесінің жағдайын талдаy. Анализ состояния системы высшего образования Республики Казахстан.

  • A. Eleusov Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы
  • N. Sh. Alzhanova Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Қазақстан Республикасы жоғары білім беру жүйесі 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін жа­ңа арнада қалыптаса бастады. Жоғары мектеп жүйесі әсіресе 1995 – 2005 жылдар аралығында қарқынды өзгерістерге түсті. Осы жылдар аралығында жоғары білім беру жүйесінде жекеменшік оқу орындарының қатары күрт өсіп бәсекелестік орта пайда болды. Жоғары білім беру нысандар санының өсуі білім беру қызметінің сапалық көрсеткіштеріне әсерін тигізді. 2005 жылдан бастап мемлекет тарапынан жоғары оқу орындарының санын оңтайландыру шаралары жүргізіле баста­
ды. Атап айтқанда бірыңғай ұлттық тестілеу, аралық мемлекеттік бақылау және оқушылардың білім жетістігін сорттай бағалау. Бұл шаралар білім сапасын бағалауда өзінің оң нәтижелерін корсетті. Жалпы жоғары білім беру нысандарының санын оңтайландыру бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып тұр. Бұл мақалада осы қалыптасқан мәселені шешудегі мемлекеттік реттеу тетігін жетілдіру жолдары ұсынылған.


Система высшего образования Республики Казахстан с 1991 года, после получения независи­мости, начала формироваться на новом русле. Кардинальные изменения в системе высшего обра­зования начались с 1995 по 2005 годы. В эти годы в системе высшего образования резко повыси­лось количество частных учебных заведений и образовалась конкурентная среда. Рост количества объектов высшего образования повлиял на качественные показатели образовательной деятель­ности. В связи с этим с 2005 года со стороны государства начались приниматься меры по оптимизации количества высших учебных заведений. В частности, были внедрены единое национальное тестирование, промежуточный государственный контроль и внешняя оценка учебных достижений. Эти меры показали положительные результаты в оценке уровня качества образования. На сегод­няшний день оптимизация количества объектов высшего образования становится актуальной проблемой. В данной статье обозначены проблемы и предложены пути совершенствования госуда­рственного регулирования решения.

Литература

1 Омаров А.Д. К новому качеству специалистов // Современное образование. – 2013. – №2.

2 Есполов Т.И. Президент білім қоғамына бастайтын жолды көрсетті // Современное образование. – №3. – 2012.

3 В МОН РК назвали причины низкого уровня образования в Казахстане. www.edu.gov.kz

4 Национальный отчет по развитию образования Республики Казахстан. www.edu.gov.kz

5 Жұмағұлов Б.Т. Білім беру жүйесін жаңғырту – адам капиталын сапалы өсірудің басты бағыты. Білім беру қызметкерлерінің
тамыз кеңесінде сөйлеген сөзі. Астана, 2012 жылғы 24 тамыз. www.edu.gov.kz

6 Нурсеит А.Ш. Оптимизировать вузы без ущерба приему студентов. www.obrazovanie.kz

7 Каланова Ш. Обеспечение качества образования в Казахстане // Электронный журнал об образовании. www.akvobr.ru

8 Қазақстанның жоғарғы оқу орындарының білім сапасы. www. agencyrating.kz
Как цитировать
ELEUSOV, A.; ALZHANOVA, N. Sh.. Қазақстан Республикасының жоғары білім беру жүйесінің жағдайын талдаy. Анализ состояния системы высшего образования Республики Казахстан.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 105, n. 5, p. 413-147, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/481>. Дата доступа: 31 jan. 2023

Ключевые слова

жоғары оқу орны; білім беру жүйесі; білім сапасы; кәсіптік білім; высшее учебное заведение; образовательная система; качество образования;