ЭТАПЫ ЗАРОЖДЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ БРЕНДИНГА В КАЗАХСТАНЕ

  • А А Каирова

Аннотация

Берілген мақалада Қазақстандағы брендингтің экономикалық қатынас ретінде қалыптасуы мен оның тарихи дамуы қарастырылған. Жүргізілген сараптама нəтижесінде оның үш негізгі кезеңі көрсетілді. Белсенділік сонымен қатар еліміздегі брендингке деген көзқарасты толыққанды жағымды жақтан қалыптастырылуына əсер ететін кері аспектілерді анықтау нəтижесі, қазіргі кезеңді қалыптасып жатқан деп мінездеуге мүмкіндік береді.

Литература

1. Программа развития патентной системы Республики Казахстан на 2007 – 2011 годы // www.kazpatent.kz

2. Форум предпринимателей Казахстана// http://www.businessforum.kz/?a=text&i=9

3. Алипинова А. Товарный знак как предмет спора // Интеллектуальная собственность Казахстана, № 3, 4, 2006 – С.10

4. Айкенов М.О. Закон и авторское право // Интеллектуальная собственность Казахстана, № 2, 2006 – С.12
Как цитировать
КАИРОВА, А А. ЭТАПЫ ЗАРОЖДЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ БРЕНДИНГА В КАЗАХСТАНЕ. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 83, n. 1, p. 115-120, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/416>. Дата доступа: 20 june 2021
Раздел
МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ