Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды құру және олардың қызмет етуінің теориялық аспектілері мен қағидалары. Теоретические аспекты и принципы создания и функционирования социально-предпринимательских корпораций.

  • G. U. Talimova Karaganda Economic University Kazpotrebsoyuz

Аннотация

Қазіргі таңда Қазақстанда жүзеге асырылған макроэкономикалық реформалардың сәттілігі әлеуеті бүгінгі күнге дейін толығымен пайдаланылмаған. Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының жалпы деңгейін арттырудың маңызды да болашағы бар құралы ретіндегі аймақтарды дамыту саясатына назар аудару үшін қолайлы жағдай
жасады. Осылайша, елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың Жолдауына сәйкес (2006 жылдың наурыз айы) аймақтық дамуға назар аударатын Қазақстанда қалыптасқан жағдайларға неғұрлым бейімделген шикізаттық емес секторларды дамытудың жаңа құралын іздеу нәтижесінде әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар (ӘКК) пайда болды.

Успехи макроэкономических реформ, реализованных к настоящему времени в Казахстане, создали благоприятные условия для смещения акцента на политику развития регионов как важный и перспективный инструмент повышения общего уровня социально-экономического развития страны, потенциал которого до сих пор использовался не в полной мере. Таким образом, согласно указанному посланию президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана (март, 2006 г.), в результате поиска новых инструментов развития несырьевых секторов, более адаптированных к сложившимся в Казахстане условиям с акцентом на региональное развитие, появились социально-предпринимательские корпорации (СПК). Социально-предпринимательским корпорациям отводится роль практически основного механизма по обеспечению прорывного экономического и социального развития страны, вплоть до вхождения в число 30 наиболее развитых стран мира.

Литература

1. Shumpeter I. Teoriya economicheskogo razvitiya. Proizvodit nechto inoe ili inache – znachit cozdat drugie kombinacii iz etih vegjeiisil. – М., 1982. – 294 с.

2. Shumpeter I. “Rolpromishkennoi politiki gosudarstva v razvitii predprinimatelstva v Rossii”. – 1982. – С.158.

3. Nureev R.M. Ekonomika razvitiya: modeli stanovleniya rinochnoi ekonomiki. Uchebnoe posobie. – М., INFRA, 2001. –С.152.

4. Mangan, 2004; Dart, 2004; Prabhu, 1999; Thompson, et al., 2000; Mair& Marti, 2004.Obzoropita I koncepcii socialnogopredprinimatelstva s uchenom vozmojnostei.

5. «Socialnoe predprinimatelstvo» // Philanthropy News Digest, - 09.07.2006. - №8. – С.32.

6. Peregudov C. Krupnaya Rossiiskaya korporaciya kak socialno-politicheskii institute. – М., 2000. – 14 с.

7. Hil V.Akcionernii capital I gruppi, zainteresovannie v uspehepredpriyatiya // Problemiteorii I praktikiupravleniya. – 1997. –№ 5. – С. 45.

8. Strahova L.P., Bartnev A.E. Korporativnoe obrazovaniyе v sovremennoi economike // Menedjment v Rossii I zarubejom. – 2000. – № 6. – С. 24.

9. Anosoff I. Novaiya korporativnaiya strategiya. – SPB.: Piter, 1999. – 113 с.

10. Koncepciya sozdaniya regionalnih socialno-predprinimatelskih korporacii. Postanovlenie pravitelstva RK 31 maiya 2006
goda. – № 483.

11. Schumpeter, Theory of Economic Development. "To produce something else anyway - then create other combinations of these things and forces". – M., 1982. – S. 294.

12. Schumpeter, "The role of industrial policy in the development of entrepreneurship in Russia". – 1982. – С.158.

13. Nureyev RM Development Economics: model of a market economy. Textbook. – М., INFRA, 2001. – С. 152.

14. Mangan, 2004; Dart, 2004; Prabhu, 1999; Thompson, et al., 2000; Mair& Marti, 2004. A review of experiences and concepts of social entrepreneurship, taking into account opportunities.

15. "Social Entrepreneurship»//Philanthropy News Digest, - 09.07.2006. – № 8. – P. 32-6.

16. Peregoudov C. Major Russian corporation as a socio-political institution. – M., 2000. – С. 14.

17. Gil B. Equity capital and groups interested in the success of pre acceptance / / Problems of the theory and practice of management. – 1997. – № 5. – Р. 45.

18. Strakhov LP Bartenev AE Corporate education in modern economy ¬ variable / / Management in Russia and abroad. – 2000.– № 6. – Р. 24.

19. Ansoff I. The new corporate strategy. – St. Petersburg: – Peter, 1999. – 113c.

20. The concept of creating regional socio-entrepreneurial corporations. Decision of the Government of the Republic of Kazakhstan dated May 31, 2006. – № 483.
Как цитировать
TALIMOVA, G. U.. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды құру және олардың қызмет етуінің теориялық аспектілері мен қағидалары. Теоретические аспекты и принципы создания и функционирования социально-предпринимательских корпораций.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 103, n. 3, p. 140-146, mar. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/248>. Дата доступа: 09 feb. 2023

Ключевые слова

әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация; әлеуметтік бағдарланған бизнес; корпоративті жауапкершілік; аймақтық даму; кәсіпкерлік; МЖӘ; әлеуметтік қор; социально-предпринимательская корпорация; социально-ориентированный бизнес; корпоративная ответственность;