Сравнительный анализ государственно-частного партнерства в Республике Казахстан. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік нәтижелерін талдау.

  • A., A. S., A. Assilova , Aryn

Аннотация

В статье дается сравнительный анализ развития государственно-частного партнерства в мире, в частности в странах с низким и средним доходом, в европейских странах и Республике Казахстан. Главным образом освещены особенности применения механизмов ГЧП в разных секторах экономики.Согласно статистическим данным Всемирного банка, в Казахстане в период 1990-2014 гг. по схеме ГЧП было реализовано всего 36 проектов на сумму 12 018 млн. долларов США. Из них 27 проектов в секторе энергетики, в секторе коммуникаций – 5, транспортной инфраструктуры – 3 проекта, а в секторе водоснабжения и канализации – 1 проект. Объем инвестиций в секторе энергетики составил – 2146, в секторе коммуникаций – 9 610, транспорта – 262 млн. долларов США. Зерттеудің басты мақсаты – әлемдік мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің тәжірибесін талдап, даму алғышарттарын айқындау арқылы отандық тәжірибемен салыстыру, негізгі мәселелерді анықтау және әріптестіктің бұндай нысанының қазіргі жағдайына баға беру.Зерттеу жұмысын жүзеге асыру барысында автормен статистикалық талдау, салыстыру, жалпылау, дедукция, әлемдік тәжірибені талдау арқылы салыстыру, синтез және сарапшылар қорытындысы сияқты әдістер пайдаланылды.Зерттеудің нәтижелері көрсетіп отырғандай Дүниежүзілік банктің статистикалық мәліметтеріне сәйкес, МЖӘ негізінде ҚР-да 1990-2014 жылдар аралығында барлығы нақты 36 жоба жүзеге асырылды. Олардың 27 энергетика саласында болса, байланыс – 5, көлік кешені – 3 және сумен қамтамасыз ету және канализация – 1. Нақты жүзеге асырылған 36 жобаға 12 018 млн. АҚШ доллары құйылды. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында аяқталған, пайдалану сатысындағы 3 жоба бар.

Литература

1 «Концессиялар туралы » Қазақстан Республикасының Заңы 2006 жылы 7 шілде. [Электрон. ресурс]. URL: http:// adilet.zan.kz/kaz/docs/Z060000167_ (дата обращения 13.09.15)
2 Есембекова Д.Б. «Мемлекеттік- жекеменшік әріптестікті дамыту » Доклад ко II Конгрессу партнерства государства и бизнеса: Страновые возможности государственно- частного партнерства. 11.09.2013 ж. [Электрон. ресурс]. URL: http:// group-global.org. (дата обращения 10.09.15)
3 World Bank and PPIAF, PPI Project Database. [Электрон. ресурс]. URL: http://ppi.worldbank.org/customquery (дата обращения 10.09.15)
4 Қазақстан Республикасында МЖӘ дамуы. МЖӘ орталығының ресми сайты [Электрон. ресурс]. URL: http://kzppp. kz/kz/project (дата обращения 10.09.15)
Как цитировать
ASSILOVA , ARYN, A., A. S., A.. Сравнительный анализ государственно-частного партнерства в Республике Казахстан. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік нәтижелерін талдау.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 113, n. 1/2, dec. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1593>. Дата доступа: 07 feb. 2023

Ключевые слова

государство; бизнес; государственно-частное партнерство; инвестиции; инфраструктурные проекты; концессия. мемлекет; бизнес; мемлекеттік-жекешелік әріптестік; инвестициялар; инфрақұрылымдық жобалар; концессия.