Безработица в Казахстане и его динамика. Қазақстандағы жұмыссыздық жағдайы және оның динамикасы.

  • T. Kakizhanova Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan
  • Zh. Dildebaeva National Technical University named after K.I. Satpayev
  • G. Yskakova Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan

Аннотация

Безработица – серьезная проблема, которая стоит перед правительством. Уровень безработицы любой страны представляет сложную головоломку. В работе рассмотрены базовые понятия безработицы в экономической системе, описаны основные термины, даны определения и проанализированы причины и последствия безработицы. В статье приведены статистические данные, а также выделены проблемы развития казахстанского рынка труда, факторы влияния на безработицу, социально­-экономические последствия безработицы. Также в работе присутствует статистический обзор состояния рынка труда РК. Жұмыссыздық үкімет алдында тұрған ең маңызды мәселе. Кез келген елдің жұмыссыздық деңгейі өте күрделі қиындықтарды алға тартады. Бұл жұмыста экономикалық жүйедегі жұмыссыздықтың негізгі түсінігі, негізгі анықтамалары және жұмыссыздықтың себептері мен оларды шешу жолдары қарастырылған. Мақалада статистикалық мәліметтер көрсетілген, сонымен қатар Қазақстандық еңбек нарығындағы мәселелері, жұмыссыздыққа әсер ететін факторлар және жұмыссыздықтың әлеуметтік ­экономикалық салдарлары анықталған. Сонымен қатар жұмыста ҚР еңбек нарығы жағдайына статистикалық шолу жасау көрсеткішінің экономикасына әсерін бағалау мақсатында эконометрикалық модельдер құрылды.

Литература

1 Jeffrey D. Sachs 1. Larry Felipe B. Macroeconomics. Global approach: Trans. from English. ANE at right. The Russian
Federation. – M .: Publishing House of the «Business», 1996.
2 J. Tobin. The global economy: who at the helm? // Problems of the theory and practice of management, 1999. №1. P.48.
3 Safarov PM Reducing unemployment: Current Issues and Public Policy // Creative Economy. – 2012. – № 2 (62). – C. 118-
120. – http://www.creativeconomy.ru/articles/16754/
4 Message from the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev to the people of Kazakhstan. November
11, 2014 «Nurly Zhol – WAY OF THE FUTURE»
5 Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan Committee on Statistics, http://www.stat.gov.kz/faces/
wcnav_externalId/homeNumbersLabor?_afrLoop=758149345950976#%40%3F_afrLoop%3D758149345950976%26_adf.ctrlstate%3Dtc7g7ep9k_64
Как цитировать
KAKIZHANOVA, T.; DILDEBAEVA, Zh.; YSKAKOVA, G.. Безработица в Казахстане и его динамика. Қазақстандағы жұмыссыздық жағдайы және оның динамикасы.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 110, n. 4, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/997>. Дата доступа: 07 july 2022

Ключевые слова

безработица; занятость; экономическое активное население; ВВП; производительность. жұмыссыздық; еңбекпен қамтылғандар; еңбекке қабілетті адамдар; ЖІӨ; өнімділік.