Управление компетенцией пер­сонала как фактор адаптации организации к внешней среде при реализации стратегии управления персоналом. Персоналды басқару стра-тегиясын жүзеге асыруда ұйымның сыртқы ортаға бейімделу факторы ретінде персоналдың құзыретін басқа

  • A. H. Otarbayeva Al-Farabi Kazakh national University

Аннотация

Для компании компетенции представляют собой рациональное сочетание знаний и способностей сотрудников, которые ей требу-ются в определенный период времени для достижения намеченных целей и планируемых результатов. Одно из направлений в управлении персоналом заключается в управлении процессом определения, применения, оценки, приобретения, стимулирования и развития компетенций сотрудниками компании. Следовательно, HR-менеджеру необходимо определять наличие компетенций у кандидатов на вакансии при первичном собеседовании при приеме на работу, а также проводить анализ и прогнозировать возможность их приобретения и дальнейшего развития у сотрудников для выполнения потребностей компании. Цель определения, применения, приобретения, стимулирования, развития и оценки компетенций персонала компании – достижение планируемых результатов за минимально возможные сроки и получение максимально возможной выгоды в компании. Ключевые слова: компетенция; управление компетенциями; стратегия; модель компетенций; адаптация организации; внешняя среда; стратегия управления персоналом.
Компания үшін құзырет қызметкерлердің білімдері мен қабі­ леттерін ұтымды үйлестіру, бұл белгілі уақыт аралығында көзделген мақсаттар мен нәтижелерге жету үшін қажет. Персоналды бас­ қарудың бір бағыты – ұйғарым, қолданыс, сарапшылық, табыс, ынталандыру және жұмысшылардың құзыретін дамыту үдерісінен тұрады. Демек, HR-менеджерге бос орындарға үміткерлердің құ­ зырыбарын алғашқы сұқбасуда анықтау қажет және талдау жасап, ұйымның қажеттілігі орындалуы үшін жұмысшылардың құзыретін әрі қарай дамыту мәселесіне болжам жасау керек. Ұйым персоналының құзыретін анықтау, қолдану, ынталандыру, дамыту және бағалау мақсаты- компанияның пайдасын максималдау мен жоспарланған нәтижелерге минималды уақыт аралығында жету. Түйінді сөздер: құзырет; құзыретті басқаруы; стратегия; құзырдың қалыбы; ұйымның сыртқы ортаға бейімделуі; қызмет­ керлерді басқару стратегиясы.

Литература

1 Vetoshkina T. “Kadrovik. Kadrovyjmenedzhment”.–M.:Norma,2008. – 156 p.
2 Maslov V.I. Strategicheskoeupravleniepersonalom v uslovijahjeffektivnojorganizacii.– M.:Finpress, 2004. – 288 p.
3 Thompson A.A., Strickland A.J. Strategic Management– M.:UNITY, 1998. – 576 p.
4 Lyle M. Spencer, Spencer M. Sain. Competence at Work: Model for Superior Performance. – M.: HIPPO,2005. – 384 p. 5 KelliDzh A. Theory of personality: psychology of personalconstructs.–Ed.from English. – M.: Speech, 2000. – 77 p.
6 Hollyford S.S. Guidecompetencies.– M.: HIPPO,2008.–160 p.
7 Mills R. Competencies:pocket guide. – M.: HIPPO, 2004. –128 p.
Как цитировать
OTARBAYEVA, A. H.. Управление компетенцией пер­сонала как фактор адаптации организации к внешней среде при реализации стратегии управления персоналом. Персоналды басқару стра-тегиясын жүзеге асыруда ұйымның сыртқы ортаға бейімделу факторы ретінде персоналдың құзыретін басқа. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 108, n. 2, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/978>. Дата доступа: 25 july 2021

Ключевые слова

competence; management competence; strategy, compe-tency model; the adaptation of the organization; the external environment; HR strategy;