Современное состояние и перспективы развития рекламного рынка в Казахстане. Қазақстандағы жарнама нарығының қазіргі жағдайы және даму болашағы

  • E. E. Baymuhanbetova
  • L. Zh. Ashirbekova
  • S. K. Tazhieva

Аннотация

В статье рассмотрены тенденции развития казахстанского рекламного рынка, проведен анализ основных показателей рынка рек¬ламы, предложены рекомендации по его развитию. Анализ динамики объемов рекламного рынка рассмотрен в сравнении с мировыми тенденциями. Также дана оценка рекламного рынка по количеству рекламодателей, по наиболее востребованным категориям товаров и услуг и в разрезе различных носителей рекламы. Выявлены особенности казахстанского рекламного рынка и основные тенденции его современного развития. Определены основные направления дальнейшего развития рынка рекламы. Необходимо развивать рынок за счет увеличения объемов рекламы и за счет роста стоимости собственного рекламного пространства, увеличивать технологические возможности получения, хранения и использования рекламы во все возрастающих объемах, создавать возможности роста использования рекламы в экономике, политике, культуре, наращивать бюджет ведущих лидеров на рекламном рынке, а также дать возможность продвижению брендов средних и мелких рекламодателей.

Бул мақалада қазақстандық жарнама нарығының даму тенденциялары қарастырылды, жарнама нарығының негізгі көрсеткіштері бойынша талдау жүргізіліп, оны дамыту жөнінде усыныстар жасалды. Жрнамалық нарық көлемдерінің динамикасын талдау әлемдік тенденциялармен салыстырмалы турде жүргізілді. Сонымен қатар, жарнама берушілердің саны, тауарлар мен қызметтердің ең сүранымы бар категориялары және түрлі жарнама тасымалдаушылары бойынша жарнама нарығына баға берілді. Қазақстандық жарнама нарығының ерекшеліктері және қазіргі дамуындағы негізгі тенденциялары айқындалды. Нарықты жарнама көлемдерін арттыру мен меншікті жарнамалық кеңістік құнының өсуінің есебінен дамыту, өсіңкі көлемдегі жарнаманы алудың, сақтаудың және пайдаланудың технологиялық мүмкіндіктерін арттыру, жарнаманы экономикада, саясатта, мәдениетте пайдалануын арттыру мүмкіндіктерін жасау, жарнама нарығындағы жетекші көшбасшыларының бюджетін арттыру, сонымен қатар орта және шағын жарнама берушілердің брендтерін жылжыту мүмкіндігін беру қажет.

Литература

1 Ranking, kz.
2 www.millioner.kz
3 http: //radiotochka. kz/32 3 5-. html
4 http://www.tns-global.kz
5 advertising.com.kz
Как цитировать
BAYMUHANBETOVA, E. E.; ASHIRBEKOVA, L. Zh.; TAZHIEVA, S. K.. Современное состояние и перспективы развития рекламного рынка в Казахстане. Қазақстандағы жарнама нарығының қазіргі жағдайы және даму болашағы. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 109, n. 3, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/971>. Дата доступа: 01 feb. 2023

Ключевые слова

Pекламный рынок; рекламная деятельность; рекламные услуги; средства массовой информации; медиарынок; маркетинг; рекламодатель. жарнама нарығы; жарнамалық қызмет; жарнама қызметтері; бүқаралық ақпарат қүралдары; медианарық; маркетинг; жарнама беруші.