Участие государства в обеспе­чении управления качеством продукции на предприятиях РК. Қазақстандағы кәсіпорын­ дардағы сапа менеджменті өнімдерін мемлекеттік қатысу бағдарламаларында қамтамасыз ету

  • A.M. Dzhulayeva Al-Farabi Kazakh National University
  • A. Jambul Al-Farabi Kazakh National University

Аннотация

Мақала шетелде және отандық кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін тұрлаулы қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік бағ­ дарламалардың негізінде халықаралық сапа стандарттарына көшу ағымдағы проблемаларды талқылайды. Халықаралық стандарттау сапасын бақылаудың қазіргі заманғы тетігін ең маңызды элементте­рінің бірі болып табылады. Қазақстан Республикасының стандарттау жүйесінің халықаралық, өңірлік және ұлттық жүйелерімен үйлестіріл­ген болуы керек және т.б. сапасы мен ауқымын өнімдер, қызметтер мен үдерістерді, адам өмірі мен денсаулығына, олардың қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау мен шарттарын тұтынушылардың мүдделері мен мемлекеттік қорғау. В работе рассмотрены актуальные проблемы перехода на между­народные стандарты качества продукции на основе государственных программ, целью которых является обеспечение устойчивого раз­вития конкурентоспособности казахстанских предприятий как внут­ри страны, так и за ее пределами. Международная стандартизация является одним из важнейших элементов современного механизма управления качеством продукции. Система стандартизации Респуб­лики Казахстан должна быть гармонизирована с международными, региональными и национальными системами и обеспечивать защиту интересов потребителей и государства в вопросах качества и номе­нклатуры продукции, услуг и процессов, их безопасность для жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды и так далее.

Литература

1 M.G. Kruglov et al. Management of the quality system. – M .: publishing standards, 1997. – 368 p.
2 Materials for use in the development of quality systems in accordance with the requirements of ISO 9000 in building complex
organizations. – M .: Lukoil Neftegazstroy, 2001. – 108 p.
3 Republican program “Quality”, Approved Suppress Government Resolution of 02.05.2001, № 590.
Как цитировать
DZHULAYEVA, A.M.; JAMBUL, A.. Участие государства в обеспе­чении управления качеством продукции на предприятиях РК. Қазақстандағы кәсіпорын­ дардағы сапа менеджменті өнімдерін мемлекеттік қатысу бағдарламаларында қамтамасыз ету. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 108, n. 2/1, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/958>. Дата доступа: 20 june 2021

Ключевые слова

сапа менеджменті жүйесі; халықаралық стандарт­ тау; Қазақстан Республикасының стандарттау жүйесі; мемлекеттік бағдарламалар; «Сапа» бағдарламасы. система менеджмента качества; международ­ная стандартизация; система стандартизации Республики Казахстан;