Финансовые инструменты в исламском банкинге. Ислам банкингі және оның қаржы құралдары.

  • N. Baitenova Al-Farabi Kazakh National University
  • D. Zamanbekov Asfendiyarov Kazakh National medical university
  • A. Imataeva Asfendiyarov Kazakh National medical university

Аннотация

Авторы в данной статье рассматривают исламскую финансовую систему как очень гибкую, несмотря на ее видимые ограничения. При формировании параллельно с исламскими принципами финансовую систему можно применить к частным, государственным или суверенным предприятиям, исламским или традиционным экономическим объектам развивать такфул (страховые) и хедж фонды.
Авторы утверждают, насколько современное выражение исламских ценностей финансовой системы сосредоточилось на Аравийском полуострове, Малайзии и Великобритании, где Лондон стал мировым центром рынка капитала для исламского финансирования. Например, многие транснациональные исламские сделки находятся под руководством английского права. Кроме того, английский является важным языком для исламских финансовых инструментов как такафул, поэтому мы находим логическое распространение исламской финансовой системы в Казахстане и нарастающую поддержку принципов в нарастающем числе мировых юрисдикций. Мақаланың методологиялық негізі ретінде қазіргі заманғы ислам банк концепциясының негізі болып табылатын такафул (сақтандыру) және қаржыландырудың исламдық моделі алынды. Нәтижеле­рі: алынған ғылыми нәтижелер Пуассон процесімен броун қозға­ лысының шамаланған кеңістігінен тұратын математикалық моделді көрсетеді. Тұрақсыз тәуекелділік және ислам моделіндегі такафул (сақтандыру) бір жүйеде реттелген. Бұл тәсілдің мәні шығынды мүм­ кіндігінше азайту үшін шығын ұғымын және өндіріс құралы болып табылатын такфулды (сақтандыру) айқындауда.
Ғылыми жаңалығы:
­ жаңа шешімде «риба» принципі өсімқорлыққа және адам өмі­ рінде, әлеуметтік тұрғыда бірден­бір маңызды артықшылықтары бар өсімге тыйым салу қағидаларына ие;
­ жақын және алыс шетелдердің ислам банкингі бойынша эконо­ микалық тәжірибесін қаржыландыру;
­ тұрғысынан талдау жасау, жетекші ретінде ислам банк жүйесі­ нің жаңа шешімдерін табу;
­ қазіргі Қазақстанда ислам банкингінің қаржыландыру жүйе­ сіндегі сақтандырудың жаңа моделі такфулды ислам қаржыландыру жүйесінің өндірістік құралы ретінде қарастыру

Литература

1 Thomas Abdulkader. Understanding Riba. − London: Routledge forthcoming, 2004. − 1603 p.
2 E. W. Lane. Madd al-Qamus. An Arabic-English Lexicon / London: Edinburgh, 1984. – 3064 s.
3 Mallat C. The Debate on Riba and Interest in Twentieth Century Jurisprudence // in C. Mallat (ed.). Islamic Law and Fi- nance, Graham & Trotman. − London, 1998. − 608 p.
4 Muhammad ibn ‘Isa Abu’ Isa al-Tirmidhi. Al-Jami ‘al-Saheeh Sunan al-Tirmidhi / Sbornik Hadith. – Mishkat al-massabih.
– 353 p.
5 Sijben J.J. Regulation versus Market Discipline in Banking Supervision: An Overview – Part 2 // journal of International Banking Regulation, Vol. 4, No. 4. – London, 2002. – 571 p.
6 Mabid Ali al-Zharhi, Munawar Iqbal. Islamskoe bankovskoe delo: otvety na nekotorye voprosy /Jeddah: IBR, 2001. – 82.
7 Allen F., Gale D. Financial Intermediaries and Markets // Econometrics., Vol. 72, No. 4, Р. 1023.
Как цитировать
BAITENOVA, N.; ZAMANBEKOV, D.; IMATAEVA, A.. Финансовые инструменты в исламском банкинге. Ислам банкингі және оның қаржы құралдары.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 110, n. 4, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/955>. Дата доступа: 07 july 2022

Ключевые слова

исламские банки; такафул; салам; сукук. ислам банкі; ислам банк жүйесі; ислам банкингінің қаржыландыру құралдары; такафул (сақтандыру); тұрақсыз тәуекел­ ділікті басқару.