New Insurance Financial instrument on market: takaful – Islamic insurance

  • Л.А. Бимендиева
  • А­.А. Турум­бе­то­ва

Аннотация

Unfortunately, the traditional form of commercial insurance does not meet all the requirements and needs of consumers in the Republic of Kazakhstan.Insurance, which is an integral part of the financial relations of Islamic finance is updated.Islamic insurance is available in two basic models: Mudaraba and Wakala.Initially, the Islamic finance (Islamic bank-ing) raised the issue of insurance, but in the end was criticized by Islamic jurists.Will this type of insurance in our country.What are the features and benefits of the traditional Islamic insurance.

Литература

1 SohailJaffer. Islamic Insurance: Trends, Opportunities and the Future of Takaful. – London. – 2007.

2 Life 2008 Spring Meeting June 16-18, 2008, Session 25, Takaful Insurance // www.soa.org – офици­аль­ныйс­айт­­Society of Actuaries (SOA).
3 Низа­меев­ Р. Концеп­ция­ исла­мс­ко­го­ стра­хо­ва­ния­ (така­фул­): сущность­, исто­рия­, причи­ны­ дозво­лен­нос­ти­ в Исла­ме­ и основ­ные­ отли­чия­ от тради­ци­он­но­го­ стра­хо­ва­ния­. Осно­вы­ Исла­мс­ко­го­ стра­хо­ва­ния­ (Така­фул­) // www.rcief.com – офици­аль­­ ный сайт­Российско­го­ центра­ Исла­мс­кой­ эконо­ми­ки­ и финан­сов­.
4 Рыску­лов­ А.С. Ис­ламс­кое­ стра­хо­ва­ние­: моде­ли­ уп­равле­ния­ фон­дом участни­ков­. // Между­на­род­ный­ научный фо­рум «V Рыску­ло­вс­кие­ чтения­», Между­на­род­ная­ научно­-практи­чес­кая­ конфе­рен­ция­: «Трансфор­ма­ция­ эконо­ми­чес­ких­ систем­ в глоба­ли­зи­рующем­ся­ мире­». – Алма­ты­, 2010.
5 www.islamic-finance.ru – офици­аль­ный­ сайт­инфор­ма­ци­он­но­-анали­ти­чес­ко­го­ изда­ния­ «Исла­мс­кие­ финан­сы­ и биз­ нес в России­».
6 Мука­ман­ А.К., Рыс­кулов­ А.С. Исла­мс­кая­ финан­со­вая­ систе­ма­ как способ­ дивер­си­фи­ка­ции­ миро­вой­ эконо­ми­ки­ // IV Рыску­ло­вс­кие­ чтения­. «Глобаль­­ный эконо­ми­чес­кий­ кризис­: при­чины­, реалии и пути­ преодоле­ния­». Часть­ 1. – Ал­маты­: Эконо­ми­ка­. – 2009. – С. 600-606.
7 Мука­ман­ А.К., Рыску­лов­ А.С. Исла­мс­кий­ банкинг­ как альтер­на­тив­ная­ систе­ма­ в пери­од­ миро­во­го­ финан­со­во­го­ кризи­са­. // Сборник­ мате­риалов­ научной конфе­рен­ции­ «Эко­номи­ка­ и бизнес­: пози­ция­ моло­дых­». II том – Алма­ты­: Эверо­. – 2009. – С. 745-748.
8 Рыску­лов­ А.С. Пробле­мы­ внедре­ния­ исла­мс­ко­го­ стра­хо­ва­ния­ (Така­фул­) в Респуб­ли­ке­ Каза­хс­тан­ // Между­на­род­ная­ конфе­рен­ция­: «Пробле­мы­, перспек­ти­вы­ исла­мс­ких­ финан­сов­ в между­на­род­ных­ валют­но­-кредит­ных­ и финан­со­вых­ отно­ше­­ ниях», Финан­со­вая­ акаде­мия­ при Прави­тель­ст­ве­ Российс­кой­ Феде­ра­ции­. – Москва­, 2010.

9 Рыску­лов­ А.С. Перспек­ти­вы­ разви­тия­ ис­ламс­ко­го­ стра­хо­ва­ния­ в Респуб­ли­ке­ Каза­хс­тан­ // Между­на­род­ная­ науч­но-практи­чес­кая­ конфе­рен­ция­ моло­дых­ ученых­, маги­ст­ран­тов­ и студен­тов­, Каза­хс­кий­ эконо­ми­чес­кий­ универ­си­тет­ имени­ Т. Рыску­ло­ва­. – Алма­ты­, 2010.
10 www.fattah-finance.kz – офици­аль­ный­ сайт­перво­го­ исла­мс­ко­го­ банка­ в РК АО«FATTAH FINANCE»

11 www.out-law.com/en/articles/2014/september/islamic-insurance-market-has-untapped-potential-despite-global-growth-says-report/­ды­ру­ нары­ғын­да­ғы­ жаңа­ қаржы­лық­ құрал­: така­фул­ – ислам­дық­ сақтан­ды­ру­
Как цитировать
БИМЕНДИЕВА, Л.А.; ТУРУМ­БЕ­ТО­ВА, А­.А.. New Insurance Financial instrument on market: takaful – Islamic insurance. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 108, n. 2, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/948>. Дата доступа: 17 apr. 2021

Ключевые слова

Insurance; Takaful; Islamic insurance; a new financial in-strument occupies.