О необходимости формирования междисциплинарных компетенций «нефтянников ». «Мұнайшылардың » пәнаралық құзыреттерін қалыптастыру қажеттігі туралы

  • M Tulegenova Каза­хс­кий­ националь­ный­ уни­верси­тет­ им. аль-Фара­би
  • M Auelkhankyzy
  • A Isaeva

Аннотация

Новые научные идеи, возникающие в любой сфере человечес­ кой деятельности, не будут признаны инновациями, если их реализа­ цияне принесет коммерческий интерес. Вместе с тем сфера влияния рыночных интересов имеет границы. Такие законы рынка, как сво­ бода использования ресурсов, свобода выбора, свобода ценообра­ зования, ограничены правовыми, социальными, экологическими и политическими законами и нормативами. Нарушение их требований способно привести к негативным последствиям для общества, эко­ номики и государства. Поэтому специалисты-естественники вправе владеть основами знаний, умений и навыков из гуманитарной об­ ласти. Расширение профессиональных компетенций специалистов повышает эффективность принятия решений, обогащает интеллект личности, укрепляет его конкурентоспособность в карьерном росте.

Адам қызметінің кез келген саласында пайда болатын жаңа ғы­ лыми идеялардың іске асырылуы коммерциялық мүдде алып кел­ мейтін болса, бұл идея инновация деп танылмайды. Сонымен қатар, нарықтық мүдденің әсер ету саласының шекарасы болады. Нарық­ тың ресурстарды пайдалану еркіндігі, таңдау еркінідігі, баға белгі­ леу еркіндігі сияқты заңдары құқықтық, әлеуметтік, экологиялық және саяси заңдар мен нормативтер арқылы шектеледі. Бұл талап­ тарды бұзу қоғам, экономика және мемлекетке кері әсерін тигізеді. Сондықтан жаратылыстану мамандары гуманитарлық саланың білі­ мін, қабілеттіліктері мен дағдыларын игеруге құқылы. Мамандардың кәсіби құзыреттерін кеңейту шешім қабылдау тиімділігін арттыра­ ды, тұлғаның ой-өрісін байытады, мансапты жоғарылатуда оның бә­ секеге қабілеттілігін нығайтады.

Литература

1 Назар­баев­ Н.А. Выступ­ле­ние­ на фору­ме­ «Трансфор­ма­ция­ АО Самы­рук­ Казы­на­». http://fin.zakon.kz/4657911-naz-arbaev-transformacija-samruk-kazyna.html. 30 октяб­ря­ 2014г.

2 http://www.kmgep.kz/rus/about_kazakhstan/oil_and_gas_sector // Инфор­ма­ци­он­но­-нали­ти­чес­кий­ журнал­ «KazEner-gy». – №3 (53). – июнь 2012.

3 http://kazpravda.softdeco.net/print/1343072859.

4 What Work Requires of Schools.-U.S. Department of Labor. A SCANS Report for America 2000.

5 Ибра­­ги­мов Г.И. Компе­­те­нт­ност­ный подход­ в совре­­мен­ном обра­­зо­ва­нии // Educational Technology & Society. – 10(3).

– 2007. – ISSN 1436-4522.

6 Cobb C., Douglas P.A Theory of Production // In American Economic Review. – 1928. – Vol. 18. – № 1. – Р. 139-165.

7 Douglas P. The Cobb-Douglas Production Function Once Again: Its History, Its Testing, and Some New Empirical Values

// Journal of Political Economy. – 84 (5): 903–916. – October 1976.
Как цитировать
TULEGENOVA, M; AUELKHANKYZY, M; ISAEVA, A. О необходимости формирования междисциплинарных компетенций «нефтянников ». «Мұнайшылардың » пәнаралық құзыреттерін қалыптастыру қажеттігі туралы. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 107, n. 1, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/925>. Дата доступа: 17 june 2021

Ключевые слова

междисциплинарные компетенции; специалисты нефтяной отрасли; формат учебных планов. пәнаралық құзыреттер; мұнай саласының мамандары; оқу жоспарының форматы.