Мемлекеттік субсидия есебі мен мемлекеттік көмек туралы ақпаратты ашуды бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарына сәйкес ұйымдастыру. Организация учета и раскрытие информации о государственной субсидии и помощи в соответствии с международными

  • M. Baydauletov

Аннотация

Мемлекеттік сусбидиядан табысты және шығысты тану, ақпа­ раттарын ашуды 20 «Мемлекеттік субсидия есебі және мемлекет­ тік көмек туралы ақпаратты ашу» Бухгалтерлік есептің халықаралық стандартына сәйкес есебін ұйымдастырудың ерекшеліктерін ескере отырып бухгалтерлік жазуларын беру бойынша ұсыныстар жасап, та­ быстар мен шығыстардың танылу ерекшеліктерін көрсету. Мақалада стандарттың қолдану аясы мен қолданылмайтын жағдайларына және кілтті сөз ретінде терминдеріне анықтамалар берілген. Мемлекттік субсидияның ақшалай немесе мемлекеттің алдында міндеттемесін төмендету формасында алынғанына қарамастан бір мезгілде көрсе­ тіліп, бірнеше кезең бойы компенсациялануға тиіс шығыстарына сәй­ кес келтірілгенше жүйелі түрде табысқа жатқызылады. Бухгалтерлік есепшоттарының жоспарында қаралған 6230 «Мемлекеттік субси­ диядан түскен крістер» шотынан мақсатты қаржылар және түсімдер шоттарын ашып табыстар мен шығыстарды тану операцияларының бухгалтерлік жазулары ұсынылды.

В соответствии с международным стандартом финансовой от­ IAS 20 отражены основные принципы признания доходов и расходов в учете от государственной субсидии и раскрытие ин­формации о других формах государственной помощи. Представле­ны особенности признания дохода от полученной государственной субсидии и связанные с ней условные события. В статье даны опре­деления по сфере применения стандарта и раскрытие ключевых тер­минов. Несмотря на форму предоставленной государственной суб­сидии как денежном выражении или в качестве уменьшения перед государством обязательств, субсидии следует признавать как доход и соотносить со связанными с ними затратами, которые субсидии должны компенсировать. Представлены хозяйственные операции
и бухгалтерские записи, связанные с поступлением и признанием в учете государственных субсидий и отражена корреспонденция сче­тов с применением счета 6230 «поступления от государственной суб­сидии» плана счетов бухгалтерского учета.

Литература

1 20 БЕХС Мемле­кет­тік­ субси­дия­ есебі­ және­ мемле­кет­тік­ көмек­ тура­лы­ ақпа­рат­ты­ ашу.

2 Палий­ В.Ф. Между­на­род­ные­ стандар­ты­ учета­ ифинан­со­вой­ отчет­нос­ти­: Учебник­. – 4 –е изд.,испр.и доп. –М.:ИНФРА-М, 2011. – 512 с.

3 Проску­­ри­на В.П. Бухгал­­тер­лік провод­­ка­лар – Алма­­ты: ЖШС «LEM баспа­­сы», 2011 – 292 б.
Как цитировать
BAYDAULETOV, M.. Мемлекеттік субсидия есебі мен мемлекеттік көмек туралы ақпаратты ашуды бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарына сәйкес ұйымдастыру. Организация учета и раскрытие информации о государственной субсидии и помощи в соответствии с международными. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 107, n. 1, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/920>. Дата доступа: 18 june 2021

Ключевые слова

мемлекет; мемлекеттік субсидия; активке жата­тын субсидия; табысқа жататын субсидия. государство; государственная помощь; госуда­рственные субсидии; субсидии, относящиеся к активам.