Қолжетерлік тұрғын үй құрылысындағы баға құрылымының қалыптасуы. Структура формирования цен на строительства доступного жилья.

  • Z. A. Askarova
  • T. I. Kakizhanova

Аннотация

Отандық экономикалық зеттеулерде халықтың өмір сүру сапа­ сын жақсарту мақсатында жылжымайтын мүлікті тиімді бағалау әді­ сін әзірлеу, кең ауқымды тұрғын үй құрылысындағы қосымша ынта­ландыру, келешекте жеке және жалгерлік құрылысты қаржыландыру және т.б. бірқатар экономиканы орнықты өсіруге байланысты маңыз­ ды мәселелердің зерттелуі әлі де болса жеткіліксіз.
Мемлекеттік жәрдем қаржылардың мөлшерін анықтау арқылы нарықтық бағаны төлем қабілеттілік сұраныс деңгейіне дейін төмен­ детуді және тұрғын үй көлемін арттыруды қамтамасыз ететін жағ­ дайды жасау бойынша үкіметтің қолжетерлік тұрғын үй саясатын іске асыру үшін, сәйкес келетін қолжетерлік тұрғын үй бағасын анықтау­ дың кешенді әдісінің әдістемелік және әдіснамалық негіздері ұсы­ нылды. төлемқабілеттілік сұраныс моделін нақты деректер бойынша талдаудың алгоритмі құрылды.

Для повышения конкурентноспособности экономики Казах­ стана требуется новая политическая среднесрочная программа по строительству жилья. Главной социальной задачей государственной программы является подготовка комплексных мероприятий по уве­личению эффективности политики доступного жилья и улучшения условий жизни граждан.
Разработаны методологические и методические основы комп­лексного подхода к осуществлению политики Правительства РК по созданию условий, обеспечивающих уменьшение рыночной цены до уровня платежеспособного спроса и увеличение площади доступно­ го жилья согласно расчетам выделенной государственной дотации. По данной модели платежеспособного спроса проведены алгорит­мические анализы.

Литература

1 «Қолже­­тім­ді тұрғын­ үй – 2020» тұрғын­ үй құры­­лы­сын дамы­­ту­дың Мемле­­кет­тік бағдар­­ла­ма­сы: 21 маусым­, 2012 жылғы­ № 821 ҚР үкімет­ Қаулысы­ // Егемен­ Қазақ­­стан. – 2012. – 25 маусым­.

2 Қазақ­­стан Респуб­­ли­ка­сы­ның Прези­­ден­ті. «Нұрлы­ жол – бола­­шақ­қа бастар­ жол» атты­ Қазақ­­стан халқы­­на Жолдау­ // Егемен­ Қазақ­­стан. – 2014. – 15 қара­­ша.

3 Асқа­ро­ва­ Ж.А. Бизнес­ті­ баға­лау­: Оқу құра­лы­. – Алма­ты­: Юриди­чес­кая­ лите­ра­ту­ра­, 2013. – 235б 4 Эконо­ми­ка­ строи­тель­ст­ва­ / Под ред. И.С. Степа­но­ва­. – 3-е изд. – М.: Юрайт­-­Издат­, 2007. – 517 с.

5 Подо­бед­ М. Цены­ в строи­тель­ст­ве­. – М.: ПРИОР, 2009. – 154 с.

6 Резни­чен­ко­ В.С., Ле­нинцев­ Н.Н., Мизюн­ В.А. Орга­ни­за­ци­он­но­-эконо­ми­чес­кие­ пробле­мы­ и меха­низ­мы­ сниже­ния­ стоимос­ти­ строи­тель­ной­ продук­ции­ // Эконо­ми­ка­ строи­тель­ст­ва­. – 2009. – №1. – С.25-33.

7 Оспа­нов­ С.С., Аска­ро­ва­ Ж.А. Эконо­ми­ка­да­ғы­ сызық­тық­ модель­дерді­ талдау­дың­ мате­ма­ти­ка­лық­ әдісте­рі­: Оқу құ­ ралы­. – Алма­ты­: Нұрпресс­, 2006. – 100 б.
Как цитировать
ASKAROVA, Z. A.; KAKIZHANOVA, T. I.. Қолжетерлік тұрғын үй құрылысындағы баға құрылымының қалыптасуы. Структура формирования цен на строительства доступного жилья.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 107, n. 1, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/876>. Дата доступа: 23 sep. 2021

Ключевые слова

платежеспособный спрос; доступное жилье; се­бестоимость жилья. төлемқабілеттік сұраныс; қолжетімді тұрғын үй; өзіндік құн.