The content of the theory of probability and mathematical statistics economic direction modular design

Authors

  • Л. Н. Оразбекова Казахский национальный университет имени аль-Фараби
        32 104

Keywords:

The logical structure, forecast

Abstract

"The article considers the possibilities of modular design the content of the theory of probability and mathematical statistics for economic profile."

References

1.1. Чакликова С.Е., Алдибаева Т.А., Казешев А.К., Рустемова Н.И. Математика. Орта жалпы білім беретін мектептің 10-11 сыныптарына арналған оқу бағдарламалары. ҚР БжҒМ Министрінің №367, 09.07.2010 ж. бұйрығымен бекітілген.
2.2. Рахметова Р.У., Казешев А., Нурпеисов С.А., Оразбекова Л.Н. Пәндердің типтік бағдарламасы «Экономикадағы математика» (050509 - Қаржы, 050506 – Экономика). – Алматы, Т. Рыскулов атындағы ҚазЭУ, 2010, 2-18 бб.
3.3. Оразбекова Л.Н. Бейінді оқытудағы пәндерді модульдік жобалау мүмкіндіктері. ҚазҰУ Хабаршы, «Педагогикалық ғылымдар» сериясы, №2-3. 2010, 174-179 бб.
4.4. Кездейсоқ шама ұғымының мектепте берілу мүмкіндіктері. Ізденіс. - №3. 2010, 244-249 бб.
5.5 Темиргалиев Н., Аубакир Б., Баилов Е., Потапов М.К., Шерниязов К. Алгебра и начала анализа, 10-11 классы. – А: «Жазушы», 2002, 382 с.
6.6 Аканбай Н. Ықтималдықтар теориясы: оқу құралы. әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – 2-бас., толық түзетілген. – Алматы: Қазақ университеті, 2009. 2-бөлім – 367 б., 3-бөлім - 296 б.
7.7. Казешев А. К., Нұрпейісов С.А. Экономикадағы математика. Оқу құралы / – Алматы: Экономика, 2008. – 472 б.

Downloads