The mechanism of attracting investment into the economy and the direction of state regulation

Authors

  • Ж. М. Маханова Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби

Keywords:

attraction of investments, state regulation, innovative activity, investment policy.

Abstract

In article it is considered the mechanisms of attraction investment into economy and the directions of government regulation. Long-term and steady economic growth is reached at effective state regulation of investment activities. It is known that the successful realization of investment policy is defi ned by methods of state regulation of investment activities.

References

1. 1. Түлеубаева М. К. ҚР инвестициялық іс-əрекетті мемлекетпен реттеу // ҚазҰУ хабаршысы. – No 6. – Алматы, 2003.
2. 2. Сулейменов Д. Вопросы регулирования ин - вестиционного процесса //Транзитная экономика. – No 6. – Алматы, 2004.
3. 3. Андреева Ж. М. Совершенствование механизма государственного регулирования инвестиций в экономической деятельности Республики Казахстан: Автореферат. – Туркестан, 2008.
4. 4. Түзубекова М.Қ. ҚР инвестициялық үдерісті жетілдіру (Қарағанды облысы мысалында ): кандидаттық диссертация. – Астана: Қазақ гуманитарлық заң университеті, 2008.
5. 5. Пралиева С. Ж. ҚР инвестициялық қызметтің қалыптасуы мен дамуы: ерекшеліктері жəне мəселелері: кандидаттық диссертация. – Алматы: Тұран университеті, 2008.
6. 6. Ложникова А.В. Инвестиционные механизмы в реальной экономике. – М., 2001.

Downloads