ҚР-дағы сақтандыру нарығының қазіргі жағдайы мен оның даму жолдары.Нынешнее положение страхового рынка РК и пути решения проблем его развития.

  • S. O. Oserbayuly Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • R. A. Saryieva Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Қазақстандажұмыс істеп тұрған сақтандыру ұйымдарысанының көптігімен, жалпыкөрсеткіштерінің өсуіне қарамастан Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығы экономикадажəне халықтың өмірінде өзінің бастапқы даму сатысында тұрғандықтан əлі маңызды рөлге ие болған жоқ. Бүгінгі күні сақтандыру қызметі сапасының төмендігінен олардың тізбесі көптеген сақтандыру ұйымдарында негізінен аз мөлшерде шығын жұмсай отырып, клиенттер тарту мүмкіндігі болатын міндетті сақтандыру түрлерімен ғана шектелген. Бұлжағдай еліміздегі сақтандыру нарығын, əлемдік деңгейде қызмет етуі үшін кедергі болып отырған негізгі мəселе болып табылады, онымен қоса қайта сақтандыру компанияларының тəуекелін оңтайлы бөлу мəселесі жеткіліксіз қарастырылған. Бұл жұмыста жоғарыда көрсетілген мəселелердің шешілу жолдары ұсынылып, негізгі əсер ететін факторлары көрсетілген.

Аннотация. Состояние дел на отечественном страховом рынке находится на стадии становления и формирования. Динамика основных показателей страхового рынка на фоне быстрого роста экономики страны представляется явно недостаточной. Страховой рынок Казахстана по-прежнему отстает в развитии от других секторов финансового рынка, большинство из которых развивается темпами, значительно опережающими рост экономики. Недостаточная развитость рынка страховых услуг обуславливается рядом нерешенных проблем объективного и субъективного характера, на что, по оценке уполномоченного органа, потребуется более значительный период времени. Вышеизложенные факты являются главными проблемами на пути совершенствования страхового рынка нашей страны на уровне мировой экономики. Связи с этим в работе предложены пути их устранения и главные факторы влияния на развития страхового рынка.

Литература

1 Худяков А.И. Теория страхования. – 2-е изд. – М.:Статус, 2010. –521с.

2 Мельников А. Инвестиционное поведение населения и отношение к страхованию вкладов // Банки Казахстана.– 2007. – №8. – С. 46.

3 Поляка Г.Б. Финансы: учебник. – 4-е изд. – М.:Юнити, 2011. – 365 с.

4 Хасенова К. Экономические основы страхования жизни //Қаржы-Қаражат. – 2005. – №3. – С. 18.

5 Найманбаев С.М. Сақтандыру құқығы. – 1-шығ. – Алматы: Жеті жарғы, 2007. – 345 б.
Как цитировать
OSERBAYULY, S. O.; SARYIEVA, R. A.. ҚР-дағы сақтандыру нарығының қазіргі жағдайы мен оның даму жолдары.Нынешнее положение страхового рынка РК и пути решения проблем его развития.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 102, n. 2, p. 63-67, feb. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/66>. Дата доступа: 01 feb. 2023

Ключевые слова

Сақтандыру нарығы; сақтандыру қызметі; сақтандыру компаниялары; сақтандыру сыйақылары; сақтандыру заңнамалары; сақтандыру реформалары;страховой рынок; страховые премии; страховые компании; страховая политика;