Интернет желісінің кəсіпорынның маркетингтік іс-əрекетінде қолданылуы.Применение сети интернет в маркетинговой деятельности предприятия.

  • Z. R. Karbetoba Қазақ экономика, қаржы жəне халықаралық сауда университеті
  • Sh. Karbetoba Каспий қоғамдық университеті, Қазақстан Республикасы
  • M. K. Tuzubekova Қазақ экономика, қаржы жəне халықаралық сауда университеті

Аннотация

Бұдан ертеректе ақпараттық технологиялар бизнестегі табысқа жету үшін қазіргідей маңызды рөл атқарған жоқ жəне қызметтің барлық түріне қазіргідей əсерін тигізе алмаған болатын. Мақалада ғаламтор
желісін қолдану мүмкіндігі мен қажеттігі қарастырылып отыр. Ғаламатор желісін қолдану бүгінгі күнікөптеген кəсіпорын қызметінің маркетингтік аспектілерін қамтиды жəне оның маңызы тұрақты түрде
артып отыр.Бұл зерттеудің мақсаты кəсіпорынның маркетингтік зерттеулерінде Ғаламтор компьютерлік желісін қолдану болып табылады. Бұл үшін авторлармен шешім қабылдау үдерісінде ақпараттардың маңызын анықтаудың теориялық əдістері, кəсіпорын қызметінде ақпараттық технологияларды жəне маркетингтік
зерттеулерді қолдану аспектілері қарастырылған. Талданып отырған компания басшысына бірқатар ұсыныстар, соның ішінде оның жұмысын жақсарту мақсатында ғаламторлық-дүкен құру ұсыныстары берілді.

В статье рассмотрена возможность и необходимость применения Интернета в маркетинговой деятельности предприятия. Никогда ранее информационные технологии не играли такой важной роли для успеха бизнеса и не оказывали влияние на все виды деятельности. Использование Интернета сегодня касается почти всех аспектов маркетинговой деятельности многих предприятий, где его роль постоянно увеличивается. Целью настоящего исследования явилось использование компьютерной сети Интернет в маркетинговых исследованиях предприятия. Для этого авторами были изучены теоретические подходы к определению роли информации в процессе принятия решений, рассмотрены аспекты применения информационных технологий и маркетинговых исследований в работе предприятия. Руководству ана-лизируемой компании предложен ряд рекомендаций, в том числе и создание интернет-магазина с целью улучшения ее работы.

Литература

1 Амблер, Т. Тəжірибелік маркетинг / Т. Амблер. – СПб.: Питер, 2008. – 213 б.

2 Беляев, В.И. Маркетинг: теория жəне тəжірибе негіздері: оқулық / В.И. Беляев. – М. : КНОРУС, 2010. – 456 б.

3 Бендина, Н.В. Маркетинг (лекциялар конспектісі). / Н. В. Бендина. – М.: «Приор-издат», 2008. – 215 б.

4 Котлер, Ф. Үшінші мыңжылдықтағы маркетинг: Нарықты қалай құру, жаулап алу жəне ұстау жолдары туралы / Ф. Котлер – М.: АСТ баспасы, 2009.-230 б.

5 Минько, Э.В. Маркетинг: оқулық / Э. В. Минько, Н. В. Карпова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 415 б.

6 Соловьев, Б.А. Маркетинг: оқулық. / Б.А. Соловьев. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 383 б.

7 Малхотра Н. Маркетингтік зерттеулер. Тəжірибелік нұсқаулық, 4-ші басылым.: Ағылш. ауд. – М.: Вильямс, 2010. – 1200 б.

8 Мельникова О. Т. Фокус-топтар. Əдістер, əдістеме, модельдеу. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 320 б

9 Қаржылық есептілік «Мегастрой Астана DIY» ЖШС 2010-2012 жылдардағы

10 Брейс А. Сауалнама жүргізу. Сауалнама парақтарын əзірлеу, олардың нарықтық зерттеулер жүргізу кезіндегі рөлі мен маңызы / Ағылш. ауд. – М.: Balance Business Books, 2010. – 336 б.
Как цитировать
KARBETOBA, Z. R.; KARBETOBA, Sh.; TUZUBEKOVA, M. K.. Интернет желісінің кəсіпорынның маркетингтік іс-əрекетінде қолданылуы.Применение сети интернет в маркетинговой деятельности предприятия.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 102, n. 2, p. 49-57, feb. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/64>. Дата доступа: 01 feb. 2023

Ключевые слова

ғаламтор; ақпарат; маркетингтік зерттеулер; ақпараттық технологиялар; ғаламторлық- дүкен;Интернет; информация; маркетинговые исследования; информационные техноло- гии; интернет-магазин;