Үдемелі индустриалды-инновациялық даму бағдарламасының орындалуы «Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге асырудың алғы шарты.Выполнение Программы форсированного индустриально-инновационного развития как важное условие реализации Стратегии «Казахстан -2050»

  • Zh. E. Shimshikov Əлеуметтік-экономикалық зерттеулер орталығы, ҚР ҒБМ Ғылым комитетінің «Экономика институты» РМҚК Астанадағы филиалы
  • A. B. Zhanbozova Əлеуметтік-экономикалық зерттеулер орталығы, ҚР ҒБМ Ғылым комитетінің «Экономика институты» РМҚК Астанадағы филиалы

Аннотация

Мақалада Қазақстан Республикасындағы əлеуметтік-экономикалық шарттарының үдемелі индустриалды-инновациялық даму қарқындарына сəйкестігіне баға берілген. Сондай-ақ берілген
шарттардың тұрақтылық, ұшқырлық, бəсекелестік, белсенділік, жасампаздық сияқты авторлармен қалыптастырылған талаптармен ұштасу деңгейі анықталған. Мақала авторлары 2008-2012 жж. Ұлттық
экономиканың қызмет етуінің макроэкономикалық көрсеткіштерінің серпіні зерттелген: ЖІӨ өсу қарқындары жəне оның құрылымы, өнеркəсіптік жəне ауылшаруашылық өнім шығарылымының нақты
көлемінің индекстері, сыртқы сауда айналымы, халықтың жұмыс бастылығы, жұмыссыздық деңгейі жəне еңбекақы көлемі жəне т.б. Үдемелі индустриалды-инновациялық даму бағдарламасының (ҮИИДМБ) іске асыру аясында ұлттық экономиканы жаңғыртуға жұмсалңған едəуір қаражаттың экономиканы əртараптандыруға қажетті ықпалын тигізе алмағандығы анықталған. Сондай-ақ ҮИИДМБ мақсатты көрсеткіштерінің орныдалуына талдау жүргізілген, нəтижесінде мемлекеттік бағдарламада жоспарланған
индикаторлар мен нақты индикаторлар арасында едəуір олқылықтар анықталған. ҮИИДМБ орындау барысындағы кедергілер айқындалған.


В статье оценена степень соответствия социально-экономических условий темпам форсированного индустриально-инновационного экономического развития Республики Казахстан. Также определено, на сколько согласуются данные условия требованиям, сформированным авторами данной статьи: стабильность, динамичность, устойчивость, конкурентность, адекватность и действенность. Авторами исследована динамика макроэкономических показателей функционирования национальной экономики в 2008-2012 гг .: темпов роста ВВП и его структуры, индексов физического объема выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции, внешнеторгового оборота, занятости населения, уровня безработицы и оплаты труда и др. Выявлено, что значительные средства, направленные на модернизацию национальной экономики в рамках реализации ГПФИИР, не оказали должного влияния на ее диверсификацию Также проведен анализ выполнения целевых показателей ГПФИИР, в результате чего обнаружены серьёзные негативные расхождения между запланированными по Госпрограмме индикаторами и его фактической реализацией. Выявлены препятствия в выполнении Программы форсированного индустриально-инновационного развития.

Литература

1 Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Əлеуметтік-
экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы / Егемен Қазақстан.– 28.01.2012 ж.

2 ҚР Статистика жөніндегі агенттігінің ресми сайты www.stat.kz

3 Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама жəне Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы / Егемен Қазақстан. – 2010 ж., 31 наурыз. – № 115-116.

4 Интернет көзіне сілтеме http://russianskz.info/

5 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2010 жылдың № 14 сəуірінен 303. Қазақстанның 2010 – 2014 жылдарға индустриаландыру картасы. «Егемен Қазақстан 06.05.2010 г.\

6 Қазақстан Республикасындағы еңбек өндірімділігін талдау / «Индустрияны дамытудың қазақстандық институты». – Астана, июль 2013 .
Как цитировать
SHIMSHIKOV, Zh. E.; ZHANBOZOVA, A. B.. Үдемелі индустриалды-инновациялық даму бағдарламасының орындалуы «Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге асырудың алғы шарты.Выполнение Программы форсированного индустриально-инновационного развития как важное условие реализации Стратегии «Казахстан -2050». Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 102, n. 2, p. 41-48, feb. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/63>. Дата доступа: 01 feb. 2023

Ключевые слова

Индустриалды-инновациялық даму; инновациялар; ҮИИДМБ; бəсекеге қабілеттілік; əлеуметтік-экономикалық даму; индустриально-инновационное развитие; инновации; ГПФИИР; конкурентоспо- собность;социально-экономическое развитие;