Қазақстан қор нарығы: қазіргі жағдайы мен даму болашағы.Фондовый рынок Казахстана: современное состояние и перспективы развития.

  • B. H. Erkebaev Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • L. A. Bimendieva Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Қор нарығы капиталдарды экономика секторлары мен субъектілері арасында қайта бөлістірудің негізгі механизмі болып табылады жəне жалпы алғанда экономикаға өзінің елеулі əсерін тигізеді. 1991 ж. Қазақстан тəуелсіздік алғаннан кейін, басқа да кеңестік республика елдері секілді елімізде экономикадағы жаңа қатынастарды қалыптастыру мен бизнес-процестерді түпкілікті қайта құруда түйткіл мəселелер туындады. Соңғы 20 жыл ішінде еліміздің қор нарығында көптеген өзгерістерді болды. Тұрақты жəне мықты қаржы жүйесін құрудағы бағалы қағаздар нарығының əсері Қазақстан үшін
оның маңызы айдан анық. Осы жағдайларды білетін еліміздің басшылары қор нарығына үлкен көңіл бөлуде, атап айтқанда, президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев өзінің сөздерінде қор нарығын дамытудың қажеттілігін айтқан болатын. Қазақстан қор нарығы өзгерісті кезеңді бастан кешіруде, алайда алдағы уақытта ол тиімді жəне дамыған құрал болуы мүмкін. Бұл мақсаттарға жету мемлекеттің елдегі инвестициялық ахуалды жақсарту, жаңа эмитенттердің санын көбейту, қаржылық, мемлекеттік, адами əлеуетті шоғырландыру жəне кəсіби тəжірибелерді қолдану бойынша шараларды жүзеге асыруына байланысты мүмкін болады.


Фондовый рынок является основным механизмом перераспределения капиталов между секторами и субъектами экономики и оказывает значительное влияние на всю экономику в целом. После обретения независимости в 1991 г . Казахстан, как и любая другая постсоветская республика, столкнулся с острой проблемой формирования новых отношений в экономике и кардинальной перестройки всех устоявшихся бизнес-процессов. На протяжении последних 20 лет фондовый рынок страны претерпевает многочисленные изменения. В силу влияния рынка ценных бумаг на процессы создания стабильной и устойчивой финансовой системы его важность для Казахстана очевидна. Понимая это, руководство страны уделяет большое внимание фондовому рынку, в частности президент Нурсултан Назарбаев неоднократно в своих выступлениях говорил о необходимости его развития. Фондовый рынок Казахстана переживает переломный момент, но вскоре может стать действительно эффективным и развитым инструментом. Достижение этой цели в большой степени будет зависеть от мер, принимаемых государством по улучшению инвестиционного климата в стране, увеличения количества новых эмитентов, мобилизации финансового, государственного, человеческого потенциала и использования профессиональных практик и наработок.

Литература

1 Миркин Я. М.Рынок ценных бумаг.– Учебное пособие.– М., 2002.– 87 с.

2 Тимур Мусин. Проблемы и перспективы развития рынка ценных бумаг // РЦБК. – №8, 2012. – С. 25-29.

3 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жылдық есептемелері, ақпараттық материалдары, ресми веб-сайты:www.nationalbank.kz

4 Қазақстан қор биржасының жылдық есептемелері, ақпараттық материалдары, ресми веб-сайты: www.kase.kz
Как цитировать
ERKEBAEV, B. H.; BIMENDIEVA, L. A.. Қазақстан қор нарығы: қазіргі жағдайы мен даму болашағы.Фондовый рынок Казахстана: современное состояние и перспективы развития.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 102, n. 2, p. 35-40, feb. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/62>. Дата доступа: 01 feb. 2023

Ключевые слова

қор нарығы; акция; облигация; листинг; эмитент;фондовый рынок;акция; облигация; листинг ; эмитент;