Инвестициялық жобалардың тәуекелдерін талдау және олардың тиімділігін бағалау. Анализ рисков и оценка эффективности инвестиционных проектов

  • S. Zh. Seitkan Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Инвестициялық жобалардың тәуекелдерін талдау сол тәуекелге алғышарт болатын факторларды анықтап, олардың әсерін болжау үшін жүргізіледі. Қазіргі кезде жобалық тәуекелдерге талдаулар жүргізудің қажеттілігі кез келген инвестициялық жобалар бойынша белгіленген ақша ағымдары болашақ кезеңдерге қатысты және соның салдарынан әрдайым болжамдық сипатта болуымен түсіндіріледі. Сол себепті есептілік үшін қолданылатын сандық мәліметтердің ақиқатқа сай келмей қалу немесе тіптен соңғы нәтижесінің бұрыс болу ықтималдығы туындайды. Сондықтан талдау жүргізу барысында туындайтын ауытқуларды бағалау және есептеу маңызды болып келеді. Осындай зерттеулер жүргізуде жобаның тәуекелдерін талдау және соңынан инвестициялау туралы шешім қабылдау үшін аса оңтайлы әдістердің бірі болып табылады.

На современном этапе развития экономики инвестиционные проекты являются одним из основных инструментов достижения конкурентных преимуществ предприятия. Анализ рисков и эффективности инвестиционных проектов зависит от большого числа факторов. В статье предлагается концептуальный подход оценки эффективности инвестиционных проектов, а также приведены методы анализа рисков проектов

Литература

1. Альжанова Н.Ш. Инвестициялық жобалау. – Алматы: Қазақ университеті, 2006. – 161б.

2. Бохаев Д. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістері // Экономика негіздері. – 2006. - №6. – 4-7 бб.

3. Зрилина Н.А. Тәуекелдің экономикалық бағалауы және оның инвестициялық жобаның табыстылығына әсері // Заманауи экономика мәселелері. – 2009. – №1. – 29 б.

4. Альжанова Н.Ш., Сейтқан С.Ж. Инновациялық жобалардың тәуекелдерін басқару, бағалау және талдау ерекшеліктері // ІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. – Краснодар, 2012. – 11-15 бб.
Как цитировать
SEITKAN, S. Zh.. Инвестициялық жобалардың тәуекелдерін талдау және олардың тиімділігін бағалау. Анализ рисков и оценка эффективности инвестиционных проектов. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 99, n. 5, p. 172-174, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/536>. Дата доступа: 12 apr. 2021

Ключевые слова

тәуекел; инвестиция; инновация; тиімділік; бағалау; белгісіздік; риск; инвестиция; инновация; эффективность; оценка; неопределенность;