Қонақүй қызметінде тұтынушылардың мінез-құлқын маркетингтік зерттеу. Маркетинговые исследования поведения потребителей гостиничных услуг

  • E. Besekei Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті

Аннотация

Бұл мақалада автор маркетингтік зерттеудің мақсаты мен міндеттерін анықтаған, зерттеуді жүргізудің әдістері – бас жиынтық таңдалған, сұрау парағы жасалған, алдын ала сұрау жүргізілген, сұрау жүргізу парағына өзгерістер енгізілді, іріктеме есептелінді, ақпарат жиналды, іріктеме репрезентативтілігі анықталды, ақпарат сараптамадан өткізілді, алынған нәтиже талданды.
Жүргізілген маркетингтік зерттеудің мақсаты ретінде – отандық қонақүй бизнесін дамытудың маркетингтік стратегияларын әзірлеу үшін тұтынушылардың мінез-құлқына байланысты ақпарат жинау және жүйелендіруді көрсеткен. Қонақүй қызметіндегі тұтынушылардың мінез-құлқы жөніндегі маркетингтік зерттеулер жүргізген автордың зерттеу нәтижелері берілген. Тұтынушының екі типіне – жеке тұлға мен заңды тұлғаға маркетингтік талдау жасалған. Осыған байланысты зерттеулер нәтижесінде тұтынушылардың екі типі анықталды.

В статье автор приводит следующие этапы маркетингового исследования: определены цели и задачи исследования, выбран метод проведения исследования, подготовлен лист-опросник, был проведен предварительный опрос, были внесены изменения в лист-опросник, была проведена сортировка, собрана информация, определена репрезентативность сортировки, была проведена экспертиза информации, проведен анализ полученных результатов.
Целью проведенного маркетингового исследования является сбор и систематизация информации о поведении потребителей для подготовки маркетинговой стратегии развития отечественного гостиничного бизнеса. Представлены результаты проведенного маркетингового исследования о поведении потребителей гостиничного бизнеса. Был проведен анализ двух типов потребителей: физические и юридические лица. Таким образом, в результате исследования определены два типа потребителей.

Литература

1. IGM consulting company мәліметтері // Капитал.kz

2. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты//Қазақстан Республикасының Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. 14 желтоқсан 2012 жыл.

3. Дюсембекова Ж.М. Маркетинговые исследования. – Алматы: Экономика. – 2009. – 356.
Как цитировать
BESEKEI, E.. Қонақүй қызметінде тұтынушылардың мінез-құлқын маркетингтік зерттеу. Маркетинговые исследования поведения потребителей гостиничных услуг. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 99, n. 5, p. 165-171, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/535>. Дата доступа: 13 apr. 2021

Ключевые слова

маркетингтік зерттеулер; тұтынушылар қалауы; тұтынушылар профилі; іріктеме көлемі; іріктеме; респондент; маркетинговые иследования; потребность потребителей; профиль потребителей; обьем сортировки; сортировка;