Қазақстан Республикасындағы ет және ет өнімдерінің сапасын бағалау ерекшеліктері. Особенности оценки качества мяса и мясных продуктов на рынке Республики Казахстан.

  • Е. A. Kaliyaskarova Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Бұл мақалада мемлекетіміздің бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына косылуы, оның артықшылықтары мен басым бағыттары, қазіргі кездегі тұтынушылардың ет және ет өнімдеріне қоятын талаптары, ет және ет өнімдерінің бәсекеге қабіліттілігін арттыру жолдары қарастырылған. Қазақстан Республикасындағы ет және ет өнімдері нарығындағы ет өнімдерінің сапасын бағалау көрсеткіштері, зертханалық зерттеу нәтижелері, олардың стандартқа сәйкестігі, ет және ет өнімдер сапасындағы ақаудың көлемі, республика бойынша зерттелген ет және ет өнімдерінің нормативтік құжатқа сәйкессіздік мөлшері, облыстар бойынша ақаулы және жойылған ет және ет өнімдерінің көлемі, Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттерден тасымалданған ақаулы және жойылған ет және ет өнімдерінің көлемі, олардың жыл сайынғы өзгеру динамикасы берілген.
В статье рассматриваются вступление нашей страны в ряд конкурентоспособных государств, их преимущества и приоритетные направления, требования потребителей на мяса и мясные продукты, пути совершенствования конкурентоспособности мяса и мясных продуктов, оценка качественных показателей мяса и мясных продуктов на рынке Республики Казахстан, результаты лабораторных исследований, соответствие стандарту, объем деффектных мяса и мясных продкутов, объем исследованных мяса и мясных продуктов на несоответствие нормативным документам, объем дефектных и уничтоженных мяса и мясных продуктов по областям, объем дефектных и уничтоженных мяса и мясных продуктов по Республике Казахстан, ежегодная динамика изменения долина рынке.

Литература

1. Елулікке ену – ел тарихындағы ерекше оқиға. Халықаралық аренадағы сындарлы баға // Егеменді Қазақстан. – №208. – 10.09.2013. – 1 б.

2. Дунченко Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности. – М.: Дашков и К, 2008. – 212 с.

3. Республикалық санитарлық-эпидемиологиялық басқарманың мәліметтері, 2009, 2010, 2011, 2012 жылдар.
Как цитировать
KALIYASKAROVA, Е. A.. Қазақстан Республикасындағы ет және ет өнімдерінің сапасын бағалау ерекшеліктері. Особенности оценки качества мяса и мясных продуктов на рынке Республики Казахстан.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 99, n. 5, p. 98-104, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/513>. Дата доступа: 12 apr. 2021

Ключевые слова

ет және ет өнімдер нарығы; ет өнімдерінің сапасын бағалау көрсеткіштері; зертханалық зерттеу; ет өнімдерінің қауіпсіздігі; сапа менеджмент жүйесі; ақау; рынок мяса и мясных продуктов; оценка качественных показателей мяса и мясных продуктов;