Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы өндіріс пен сапаны басқарудағы ұйымдастырушылық өзгерістер. Организационные изменения в управлении производством и качеством на промышленных предприятиях.

  • D. A. Kunanbayeva Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • M. K. Kenzhegaranova Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Бұл мақалада авторлар ұйымдастырушылық өзгерістерді сәтті жүргізу үшін жаңа технологиялар, халықаралық стандарттар, сапа менеджмент жүйесін енгізу тиімділігін қарастырады. Сонымен қатар өнеркәсіптік кәсіпорындарда ұйымдастырушылық өзгерістерді енгізу барысында өндірісті ұлғайтып сапаны жоғарылатудың кейбір тәсілдерін сипаттай отырып оларды жетілдіру жолдарын ұсынады. Сапа мен өндірісті жақсарту арқылы ұйымдастырушылық өзгерістерге бейімделген кәсіпорынның бәсекелестік тұрғысындағы артықшылықтарға қол жеткізуге мүмкіндік беретіндігі айтылғанВ этой статье авторы рассматривают различные аспекты применения новых технологий, международных стандартов качества и системы управления качеством при осущестлении организационных изменений. К тому же описываются и предлагаются подходы и пути улучшения процессов производства и качества при управлении организационными изменениями на промышленных предприятиях. В статье авторы отмечают, что меры по улушению состояния производства и качества товаров в период проведения организационных изменений влияют и повышают конкурентоспособность промышленных предприятий на рынке

Литература

1.Қазақстан Республикасы Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 2011 жылғы 28 қаңтардағы Қазақстан халқына арнаған Жолдауы, Қазақстан Республикасы Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 2010 жылғы 29 қаңтардағы Қазақстан халқына арнаған Жолдауы, http://www.zhasotan.kz/ru/ (үндеудің датасы: 18.06.2014 ж.).

2 Қазақстан Республикасы Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 14 желтоқсандағы халқына арнаған Жолдауы, «Қазақстан – 2050» стратегиясы – Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» / http://www.akorda.kz. (үндеу датасы:10.06.2014 ж.)

3 International Food Standard – IFS http://www.ifs-certification. com/index.php/en/retailers-en/ifs-standards/ifs-food (Жариялану датасы : 11.09.2014 г.)

4 ISO 22000/FSSC сәйкес тағамдық қауіпсіздік менеджменті жүйесін жасау және енгізу http://www.toptrening.ru/ trainings/16756/ (Жариялану датасы: 18.09.2014 г.)

5 Фатхутдинов Р.А. Өндірістік менеджмент: ЖОО арналған оқулық. 6-шы басылым. – СПб.: Питер, 2011. 496 с.: –(«ЖОО арналған оқулық» сериясы).
Как цитировать
KUNANBAYEVA, D. A.; KENZHEGARANOVA, M. K.. Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы өндіріс пен сапаны басқарудағы ұйымдастырушылық өзгерістер. Организационные изменения в управлении производством и качеством на промышленных предприятиях.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 106, n. 6, p. 169-173, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/507>. Дата доступа: 13 apr. 2021

Ключевые слова

ұйымдастырушылық өзгерістер; ұйымдастырушылық өзгерістер басқару; өндірісті ұлғайту; сапаны жоғарылату; жақсы өндірістік және гигиеналық тәжірибелер; организационные изменения; управление организационными изменениями; улушение производства;