Қазақстандағы тұрғын үй саласын орнықты дамуының мемлекеттік саясатын талдау. Анализ государственной политики Казахстана по развитию рынка жилья.

  • A. Abylai Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • S. K. Kondybayeva Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Мақалада тұрғын үй нарығының әлеуметтік-экономикалық дамудың орталық буындарының бірі болып табылатындығы көрсетілген. Тұрғын үй нарығының ұсынысын өсірудің перспективалы бағыты ретінде жалға берілетін тұрғын үй қарастырылған. Арендалық тұрғын үйдің халықаралық, шет елдік тәжірибесі талданған. Қазақстанның тұрғын үй нарығына тигізетін жағымды әсері сипатталған. Тәуелсіздік алғалы бері қабылданған тұрғын үй саясатына, бағдарламаларына талдау жасалынып, ерекшеліктері мен кемшіліктері анықталған. Сонымен қатар, тұрғын үй нарығын дамытуға септігін тигізген заңдар да аталып кеткен. Тұрғын үй саясатын жүзеге асырудың жаңа бағыттары қарастырылып, бағдарламалардың жүзеге асуының негізгі кезеңдері мен әдістеме тәртібі келтірілген. Қазақстан Республикасының тұрғын үй қорының құрамы мен құрылымының соңғы он жылдағы динамикасы көрсетілген. Тұрғын үй саясаты тиімді болу үшін қасиеттері сипатталған.
В статье рынок жилья рассматривается в качестве основы социально-экономического развития страны. Арендный рынок предлагается рассмотреть как перспективное направление увеличения предложения жилья. Сделан анализ мирового и зарубежного опыта функционирования арендного рынка жилья. Проанализированы жилищные программы и политики, принятые со времен независимости, и выявлены их недостатки.

Литература

Kondybayeva S.K., Ishuova Zh. Sh. The effect of monetary policy on real house price growth in the Republic of Kazakhstan: a vector autoregression analysis // World Applied Sciences Journal. – 2013. – №.22(10). – P. 1384-1394.

2 Қондыбаева С.Қ. Основные источники финансирования жилищного сектора в Республике Казахстан/ материалы международной научно-практической конференции КазНУ им. аль-Фараби «К инновационному развитию в условиях нестабильности глобальных экономических процессов». – Алматы, 2010. – С.337-342

3 Республика Казахстан. Закон. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития арендного сектора илья/http://www.krn.kz/analytic

4 Туребаева А. Жилищная политика: мировой опыт // Жилищное строительство Казахстана. – 2008. – №5(179). – С. 16

5 Назарбаев Н.Н. Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии: послание Президента РК народу Казахстана // Казахстанская правда.-2006. – № 19.

6 Демченко М., Шишкалова Ю. Аренда вне конкуренции // ЖСК. – 2007. –№7 (131). – С.13-14

7 «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасы. – http://www. akorda. kz

8 Искандеров Р. Казахстану нужны условия для цивилизованного рынка арендного жилья / http:// www.gazeta.kz

9 Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 маусымдағы N 1388 Жарлығы

10 Бахтигареев Р. Серик Нокин: На строительном рынке главное – добросовестность // Время. http://www.time.kz/news/ archive/2012/07/03/serik-nokin-na-stroitelnom-rynke-glavnoe---dobrosovestnost

11 Кондыбаева С.К., Ишуова Ж.Ш. Modeling the distributional implications of agricultural, housing and monetary policies in Kazakhstan// Проблемы агрорынка. – 2013. – №2. – C. 79-85

12 Кондыбаева С.К. Housing policy – an element of social and economic development/ Материалы IХ  международная научно-практическая
конференция «Европейская наука ХХI века – 2013». – Польша, 2013. – С. 42-44

13 Закон РК от 16 апреля 1997 г. «Об отношениях в жилищном строительстве».

14 Қазақстан Республикасы Статистика Агенттігі. Ресми сайты// Құрылыс/ 2003-2012 жж. Негізгі көрсеткіштер / тұрғын үй қорының құрамы мен құрылымы/ http://www.kaz. stat.kz/ digital/ investicii /Pages/ default.aspx

15 Серик Нокин: О критериях комфортной жизни//Дауа Inside.-2010. – №7-8. С.16-21
Как цитировать
ABYLAI, A.; KONDYBAYEVA, S. K.. Қазақстандағы тұрғын үй саласын орнықты дамуының мемлекеттік саясатын талдау. Анализ государственной политики Казахстана по развитию рынка жилья.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 106, n. 6, p. 160-168, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/506>. Дата доступа: 13 apr. 2021

Ключевые слова

тұрғын үй; тұрғын үй нарығы; құрылыс; арендалық тұрғын үй; реформа; тұрғын үй саясаты; жилье; жилищный рынок; строительство; рынок арендного жилья; реформа; жилищная политика;