Некоторые аспекты финансирования государственных учреждений акмолинской области. Ақмола облысының мемлекеттік мекемелерін қаржыландырудың кейбір аспектілері.

  • S. К. Iskendirova Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова
  • G. А. Rakhimova Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова

Аннотация

Практика развития регионов в развитых странах мира показывает, что большую роль играют местные органы власти в решении социально-экономических задач, поэтому им необходимо выделять больше прав и полномочий и, следовательно, снижать степень их зависимости от центра. В отечественной экономике также стоит задача повышения эффективности деятельности местных бюджетов. В представленной статье проведен анализ доходной и расходной части бюджета Акмолинской области за последние годы. На основании сопоставления данных выявлены проблемные вопросы формирования бюджета области, а также рассмотрены направления расходования средств. Таким образом, вместе с увеличением доходной части бюджета, увеличиваются и суммы, необходимые на реализацию различных первоочередных программ, и как результат анализа автором выработаны рекомендации по увеличению эффективности программ.

Әлемдегі дамыған елдердің аймақтарды дамыту тәжірибесі жергілікті билік органдарының әлеуметтік экономикалық мәселелерді шешуде рөлінің жоғары екенін көрсетеді. Сонымен қатар орталыққа тәуелділік дәрежесін төмендетіп, оларға барынша құқық пен өкілеттілікті беру қажеттілігі туындайды. Отандық экономикада жергілікті бюджеттің қызметін тиімді көтеру мәселесі тұр. Бұл мақалада соңғы жылдардағы Ақмола облысы бюджетінің кіріс және шығыс бөлігінің талдамасы жасалған. Алынған мәліметтерді салғастыру негізінде облыс бюджетін қалыптастырудың проблемалық мәселелері анықталды, сондай – ақ қаражатты шығындандыру бағыты қарастырылды. Осыған орай, бюджеттің кіріс бөлігінің ұлғаюымен бірге әр түрлі бірінші кезектегі бағдарламаларды
жүзеге асыруға қажетті соммалар өседі, автордың талдау нәтижесінде бағдарламалар тиімділігін ұлғайту туралы ұсыныстар даярланған.

Литература

Официальный сайт Министерства финансов Республики Казахстан //http://www.minfin.kz

2 Официальный сайт Агентства по статистике Республики Казахстан //http://www.stаt.gоv.kz
Как цитировать
ISKENDIROVA, S. К.; RAKHIMOVA, G. А.. Некоторые аспекты финансирования государственных учреждений акмолинской области. Ақмола облысының мемлекеттік мекемелерін қаржыландырудың кейбір аспектілері.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 106, n. 6, p. 67-72, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/493>. Дата доступа: 14 aug. 2022

Ключевые слова

местный бюджет; доходы; расходы; бюджетные программы; динамика; жергілікті бюджет; кіріс; шығыс; бюджеттік бағдарлама; динамика;