Қазақстан Респуб-дағы нәтижеге бағдарланған басқарудың элементі ретіндегі мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін арттыру жолдары.Пути повышения эффективности государственных программ как элемента управления по результатам в Республике Казахстан.

  • A. A. Mussatayeva Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің PhD докторанты

Аннотация

Мақала Қазақстан Республикасындағы нәтижеге бағдарланған басқарудың элементі ретіндегі мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін арттыру жолдарын зерттеуге арналған. Дәлірек айтсақ, 2007 жылы қабылданған мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесіне сәйкес бюджет жүйесі мен мемлекеттік жоспарлау жүйесіне енгізілген өзгерістер еліміздегі бюджеттеу процесін өзгертіп, мемлекеттік шығыстарды оңтайландырып, қабылданатын бағдарламалардың тиімділігін арттыруға бағытталған. Оның негізі болып нәтижеге бағдарланған бюджеттеу табылады. Сонымен қатар 2007 жылы аталмыш жаңа жүйенің қабылдануынан кейін 2010 жылы мемлекеттік бағдарламалар мен стратегиялық жоспарлардың тиімділігін арттырып, оларды бақылау мен бағалау процестерін оңтайландыру мақсатында мемлекеттік бағдарламалар мен стратегиялық жоспарларды бағалау ережесі қабылданды. Соның нәтижесінде бағдарламалар санының қысқартылу процесі жүзеге асырылып, тек маңызды және басымдылары ғана қалдырылуда. Олардың орнына мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспар-лары енгізілген болатын. Осы айтылғандардың барлығы еліміздегі жалпы мемлекеттік басқару тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Статья посвящена исследованию путей повышения эффективности государственных программ как элемента управления по результатам в Республике Казахстан. В частности, в соответствии с новой системой государ- ственного планирования, принятой в 2007 году, изменения произошли в части бюджетного процесса, оптими- зирования государственных расходов, которые были направлены на повышение эффективности разрабатыва- емых программ. Целью, произошедших изменений является работа государственных органов в направлении бюджетирования, ориентированного на результат. Установлено, что в следствии принятия новой системы в 2010 году с целью повышения эффективности государственных программ и стратегических планов, оптими- зации процессов, их контроля и оценки были приняты правила оценки государственных программ и стратеги- ческих планов. В результате этого наблюдается процесс сокращения количества программ и стратегических планов, разрабатываемых государственными органами. Таким образом, вышесказанное дает возможность по- высить эффективность государственного управления в Республике Казахстан.

Литература

1 «Нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу жөніндегі тұжырымдама туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 желтоқсандағы N 1297 Қаулысы.

2 Мусабеков Т. «Эффективность государственных расходов в РК и их влияние на развитие экономики в 2000-2011 годах»// www.airi.kz

3 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы, 14 желтоқсан 2012.

4 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ»
атты Қазақстан халқына Жолдауы, 17 қаңтар 2014.

5 Policy Review. Performance Budgeting in OECD Countries. OECD. 2007. Р. 158

6 Азизова И.А. Бюджетирование, ориентированное на результат. – Ташкент: InfoCOM.UZ, 2010. – 144 с.

7 К. Байбатырова, С. Дюсекеева. Политики и процедуры оценки в Правительстве Республики Казахстан // Материалы школы мониторинга и оценки: ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» при поддержке Делегации Европейской Комиссии в РК. – Астана, 1-5 июня 2011 года. – С.11-14.

8 «Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарын, Елдің аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды, аумақтарды дамыту бағдарламаларын, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын әзірлеу, іске асыру, мониторинг, бағалау және бақылау жүргізу ережелері» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы №931 Жарлығы.
9 «Іске асыру туралы есеп формасы мен құрауды қамтитын стратегиялық және бағдарламалық құжаттар, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына мониторинг жүргізу бойынша әдістемелік нұсқамаларды бекіту туралы» Қазақстан
Республикасының экономикалық және даму Министрінің 2010 жылдың 01 шілдесіндегі № 100 бұйрығы
Как цитировать
MUSSATAYEVA, A. A.. Қазақстан Респуб-дағы нәтижеге бағдарланған басқарудың элементі ретіндегі мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін арттыру жолдары.Пути повышения эффективности государственных программ как элемента управления по результатам в Республике Казахстан.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 101, n. 1, p. 85-91, feb. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/44>. Дата доступа: 01 apr. 2023

Ключевые слова

Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесі; нәтижеге бағдарланған бюджеттеу; мемлекеттік бағдарламалар, мемлекеттік басқару тиімділігі; овая система государственного планирования; бюджетирование; ориентированное на ре- зультат; государственные программы;