МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В КРУПНЫХ ХОЛДИНГАХ И КОРПОРАЦИЯХ

  • А Нурбаев КазНУ им. аль-Фараби

Аннотация

Экономика ғылымдарының маңызды міндеттерінің бірі нарықтық экономика талаптарына жауап бере алатын тиімді басқару механизмдерін қалыптастыру болып табылады. Қазіргі таңда қазақстандық кəсіпорындар үшін елеулі мəселелердің бірі бəсекеге қабілетті өнім өндіру мен əлеуметтік мəселелерді шешуді қамтамасыз ететін қызметкерлерді басқару тəсілдері жүйесін жасау болып табылады. Бұл жүйе, өз кезегінде, əрбір саланың əлемнің бəсекеге қабілетті 50 мемлекетінің деңгейіне жетуіне алғышарттар жасар еді. Бұл қызметкерлерді басқару тəсілдері жүйесін дамыту деңгейін Қазақстан Президенті еліміздің 2015 жылға дейінгі негізгі басымшылықтарының бірі деп анықтаған болатын.

Литература

1. Магура М.И. Создание системы стратегии управления персоналом организации.//Управление кадрами, 2010, №№ 7.- с.16.

2. Базаров Т. Ю., Малиновский П. В. Управление персоналом в условиях кризиса // Теория и практика антикризисного управления. – М.: ЮНИТИ, 2009. – с.44

3. Глушенко Е.В., Захарова Е.В., Тихонравов Ю.В. Теория управления. - М: Изд-во «ВЕСТНИК». – 2007 – с. 153.
Как цитировать
НУРБАЕВ, А. МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В КРУПНЫХ ХОЛДИНГАХ И КОРПОРАЦИЯХ. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 83, n. 1, p. 120-124, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/417>. Дата доступа: 02 feb. 2023
Раздел
МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ