Компанияның маркетинг қызметінің сапасын бағалау. Оценка качества маркетинговой деятельности компании

  • A. A. Baimbetova Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті

Аннотация

Мақалада компанияның маркетинг қызметінің сапасын қандай да бір нақты критерийлері бойынша бағалау қарастырылған Қазіргі таңдағы маркетингті басқару жүйесі өндіріс тауары мен қызметті нарық қажеттілігіне бағытаумен шектеліп қана қоймай, фирма жөнінде жақсы қоғамдық ой-пікір қалыптастыруды, инновацияны белсенді дамытуды, сервистік қызмет көрсетудің жоғары мәдениетін ұсынуды, қауіпсіздік стандартының болуын қажет етеді. Маркетинг компанияның барлық звено сферасының жұмысы нәтижесінің айна бейнесін көрсетеді. Сонымен қатар мақалада, бүгінгі нарық шартында нарықтық ұстанымды жаулап алу үшін шешуші мәндер болып табылатын маркетингтің сапалы параметрлері формуламен есептеу қарастырылған: жеткізуші маркетингі, тұтынушы маркетингі, сервистік қызмет көрсету, клиентке қызмет көрсету тиімділігі, коммуникация сапасы, әлеуметтік іскерлік пен белсенділік, имидж және маркетинг қызметінің сапасын бағалау нарықтық айналымға барлық қатысушылар нәтижелерінің жан-жақты сипатымен көрінеді

Современная система управления маркетингом помимо приоритета рыночной ориентации производства товаров и услуг предполагает формирование позитивного общественного мнения, активизацию инноваций, высокую культуру сервисного обслуживания, наличие стандартов безопасности и репутации топ-менеджеров как неоценимого капитала компании. В статье рассмотрены качество маркетинга компаний. Качество маркетинга является многофакторной характеристикой результатов работы всех участников рыночного оборота. Маркетинг является зеркальным отражением результатов работы всех звеньев сферы компаний. Именно стадия потребления показывает качество жизни общества, уровень безопасности и сервисность национальной экономики. В современных условиях для завоевания прочных рыночных позиций решающее значение приобретают такие качественные параметры, как маркетинг поставщика, маркетинг потребителя, сервисные услуги, эффективность обслуживания клиентов, качество коммуникаций, социально-деловая активность и имидж.

Литература

1 Данченок Л.А. Управление маркетингом. – Москва, 2010. – С.500

2 Котлер Ф. Маркетинг-менгеджмент . Экспресс-курс. 2-е изд. Питер, 2011.– С. 456.
Как цитировать
BAIMBETOVA, A. A.. Компанияның маркетинг қызметінің сапасын бағалау. Оценка качества маркетинговой деятельности компании. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 98, n. 4, p. 190-194, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/388>. Дата доступа: 20 june 2021

Ключевые слова

сапа параметрлері; социограмма; тренд әдісі; сапалық және сандық көрсеткіштер; Качественные параметры; социограмма; методитренда; качественые и количественые показатели;