Жоғары оқу орнының бюджеттелуі экономикалық тұрақтылықтың элементі ретінде.Бюджетирование высших учебных заведений как элемент экономической стабильности.

  • A. D. Bazarbekova PhD candidate of Kazakh Economic University named after T. Ryskulov

Аннотация

Бюджетті даярлау шаруашылықтың барлық жақтарын қамтиды. Бюджеттеу үдерісі үстінде жоспарланған қаржылық көрсеткіштер туралы шешімдер мен оған жету жолдары бақыланады. Университеттің бюджеті – оның экономикалық тұрақтылығын және дамуды, өзінің мақсатының табысын жетілдіру үшін арналған қаржылық- сандық жоспар. Университетте бюджеттеу жүйесін құру мен енгізу басқару тиімділігін жоғарылатып, қызметті ашықтандыру, шығынды есептеу, бақылау және оңтайландыруға көмектеседі.

Составление бюджета охватывает все стороны хозяйственной деятельности. В процессе бюджетирования обеспечивается текущий контроль за решениями и процедурами по обеспечению достижения запланированных финансовых показателей. Бюджет Университета – это финансово-количественный план, выражающий его эко-номическую устойчивость и развитие для достижения своих целей. Создание и внедрение системы бюджетирования в университете позволяет повысить эффективность управления и прозрачность деятельности, ввести строгий учет и контроль расходования средств и оптимизировать затраты.

Литература

1 А.М.Grin, Budjetirovaniye vuza kak neobhodimoye uslovie ego economicheskoy ustoichivosti [Budgeting for the university as a prerequisite for its economic stability ] //Universitetskoye upravleniye -№ 4 (23)- 2002- pp. 23-32.

2 .B.Vinogradova, K voprosam planirovaniya finansovoy deyatelnosti universiteta [The issues of university’s financial planning]//Universitetskoye upravleniye -№ 4(23)- 2002- pp. 47-51.

3 Status of financial budgeting of KazEU named after T.Ryskulov.
Как цитировать
BAZARBEKOVA, A. D.. Жоғары оқу орнының бюджеттелуі экономикалық тұрақтылықтың элементі ретінде.Бюджетирование высших учебных заведений как элемент экономической стабильности.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 101, n. 1, p. 39-43, feb. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/36>. Дата доступа: 31 jan. 2023

Ключевые слова

бюджеттелу; қаржылық басқару; университет бюджеті; ҚЖО; бюджеттелу кезеңі; бюджетирование; финансовое управление; бюджет университета; ЦФО; период бюджетирования;