Орта Азия елдері үшін аймақтық интеграцияның рөлі және оның тиімді бағыттары. Роль региональной интеграции и ее оптимальные направления для стран Центральной Азии

  • A. D. Arbashiyeva Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Мақалада Орта Азия елдері үшін аймақтық интеграцияның қажеттілігі негізделеді және аймақтың экономикалық әлеуеті ескеріле отырып, интеграцияның тиімді стратегиялық бағыттары көрсетілген. Сондай-ақ аймақ елдер арасындағы интеграциялық үдерістердің дамуын тежеп отырған қайшылықтар талданған және бұл мәселелерді шешу жолдары ұсынылған. Орта Азиядағы қазіргі геосаяси жағдайға аймақтың экономикалық-саяси қауіпсіздігіне орта мерзім ішінде елеулі қауіп төндіруге қабілетті бірнеше жаһандық сипаттағы үдерістер ықпал етуде. Орта Азия елдері үшін ағымдағы онжылдық шешуші рөл атқаруы тиіс, себебі олар өз егемендіктерін сақтай отырып әлемдік шаруашылық жүйесіне енудің ортақ жолын таба алады, болмаса дамыған елдер үшін шикізат көзі болып қалып қоюы әбден ықтимал. Орта Азия елдерінің аймақтық ынтымақтастығының нәтижесінен бәсекеге қабілетті экономикалардың құрылуы, аймақтағы тұрақтылықтың қамтамасыз етілуі, халықтың өмір сүру жағдайының көтерілуі күтіледі. Тек біртұтас Орта Азия ғана жаһандық қауіп-қатерлерді жеңіп, әлемдік аренада жоғары беделге ие бола алады.

В статье обосновывается необходимость региональной интеграции для стран Центральной Азии и, учитывая экономический потенциал региона, выделены её основные стратегические направления. Только единая Центральная Азия может дать достойный ответ на угрозы и вызовы глобализации и получить достойное место в мировой арене.

Литература

1 Примбетов С.Д. Международная экономическая интеграция в современном мире. – Алматы: Атамұра, 2003. – 504 с.

2 Искаков И.Ж.. Евразийская интеграция как ответ вызовам глобализации // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – 2012. – № 11. – С. 149-154.

3 Назарбаев Н.А. Критическое десятилетие. – Алматы: Атамұра, 2003. – 240 с.

4 Морозов Ю., Макдермотт Р. Перспективы сотрудничества организаций и союзов в целях обеспечения стабильности и безопасности в ЦА регионе: взгляды из Москвы и Лондона // Центральная Азия и Кавказ: Журнал социально-политических исследований. – 2008. – № 6(60). – С. 34-39.

5 Абдрахманова Г. Альтернативные проекты региональной интеграции с участием стран Центральной Азии: некоторые сравнения // Центральная Азия и Кавказ: Журнал социально политических исследований. – 2008. – № 6(60). – С. 5-10.

6 Гусев Л. Процессы интеграции в центральной Азии // Интернет-журнал «Новое Восточное Обозрение». – 04.06.2011. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru.journal-neo.com/node/6868

7 Густов В.А. Взаимовыгодное экономическое сотрудничество как основополагающий фактор развития интеграционных процессов на евразийском пространстве // Евразийская экономическая интеграция. – 2012. – №2(15). – С. 37-42.

8 Смагулова Д.К. Интеграционные процессы в Центральной Азии: проблемы и перспективы // Евразийская экономическая интеграция. – 2012. – №4(17) – С. 115-120.

9 Қарабаева З.М., Қарғаев Қ.А. Пост Кеңестік елдердің интеграциялық мәселелері. – «Қазіргі интеграциялық үрдістер: жаңа сапалы формалар» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. – Алматы, 2013. – 365-368 б.
Как цитировать
ARBASHIYEVA, A. D.. Орта Азия елдері үшін аймақтық интеграцияның рөлі және оның тиімді бағыттары. Роль региональной интеграции и ее оптимальные направления для стран Центральной Азии. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 97, n. 3, p. 145-151, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/354>. Дата доступа: 16 jan. 2021

Ключевые слова

жаһандану; аймақтық интеграция; ресурстық әлеует; транзит; миграция; бірыңғай экономикалық кеңістік; халықаралық ынтымақтастық; глобализация; региональная интеграция; ресурсный потенциал; транзит; миграция; единое экономическое пространство;