Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй саясатының жаңа бағыттары – әлеуметтік-экономикалық дамудың негізі. Новые направления жилищной политики Республики Казахстан – основа социально-экономического развития

  • S. K. Kondybayeva Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Мақалада тұрғын үй нарығының ел экономикасында алатын орны, яғни оның әлеуметтік-экономикалық дамудың орталық буындарының бірі болып табылатындығы көрсетілген. Заң тұрғысынан тұрғын үй түсінігінің мәні ашылған. Қазақстан Республикасының тұрғын үй нарығының негізгі даму кезеңдері мен қазіргі тенденциялары сипатталған, атап айтқанда, Қазақстанның құрылыс индустриясы туындаған жылдардан бастап сипатталады. Тәуелсіздік алған жылдардан бастап тұрғын үй құрылысының дамуы үш кезеңге бөлініп көрсетілген. Құрылыс саласындағы жағымды және дағдарыс салдарынан пайда болған жағымсыз тенденциялары құрылыс ұйымдарының санының өзгеруі, құрылыс саласына бөлінген инвестиция көлемі және баға динамикасы арқылы көрсетілген. Тұрғын үй құрылысына, тұрғын ұй бағасына әсер ететін факторлар талданған. Тұрғын үй саясатына, бағдарламаларына талдау жасалынып, кемшіліктері анықталған.

В статье раскрыты сущность и понятие жилищного сектора, рассматривается роль рынка жилья в экономике страны, проанализированы основные этапы и современные тенденции развития рынка жилой недвижимости Республики Казахстан. Проанализированы факторы, влияющие на жилищное строительство. Рассмотрены программы жилищной политики.

Литература

1 Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана». – 2012. – Январь. // www.shemonaiha.vko.gov.kz

2 Весельская Н.Р., Горячева Е.В. Жилищное право Республика Казахстан. – Караганда: Полиграфия, 2006. – 320 с.

3 Дж.М.Кейнс. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Эксмо, 2006. – 269 с.

4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т.2. –302 с.

5 Развитие и размещение производительных сил Казахской ССР. – М.: Издательство «Наука», 1967. – 260 с.

6 Даулетиярова Г.Е.Оценка состояния и перспектив развития отрасли строительного производства в Казахстане // Вестник КазНУ. Серия экономическая. – 2003. – № 3. – с.111.

7 Қазақстан Республикасы Статистика Агенттігі // Құрылыс/ 2003-2012 жж. Негізгі көрсеткіштер / Құрылыс ұйымдарының саны / http://www.kaz.stat.kz/digital/Stroitelstvo/Pages/default.aspx

8 Статистический ежегодник «Цены в Казахстане» // Статистическое агентство Республики Казахстан. – Алматы, 2012. – 496с. –http://www.stat.kz/publishing/20121/kazahstan%202011.pdf.

9 Кулумбетова Л.Б. Этапы и тенденции развития рынка жилья в Казахстане // Вестник КазАТК. – 2007. – №4. – С.181-187.

10 Қазақстан Республикасы СтатистикаАгенттігі // Инвестиция/ 2003-2012 жж. Негізгі көрсеткіштер / Тұрғын үй құрылысына жұмсалған инвестиция/http://www.kaz.stat.kz/digital/investicii/Pages/default.aspx

11 Құрылыс белсенділігі және ҚР 2005-2014 жылдарға құрылыс материалдар өнеркәсібін дамыту Бағдарламасы/ http:// qz.government.kz/docs/sa150~2.htm
Как цитировать
KONDYBAYEVA, S. K.. Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй саясатының жаңа бағыттары – әлеуметтік-экономикалық дамудың негізі. Новые направления жилищной политики Республики Казахстан – основа социально-экономического развития. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 97, n. 3, p. 122-131, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/351>. Дата доступа: 02 feb. 2023

Ключевые слова

тұрғын үй; тұрғын үй нарығы; құрылыс; инвестиция көлемі; баға динамикасы; реформа; тұрғын үй саясаты; жилье; жилищный рынок; строительство; объем инвестиции; динамика цен; реформа; жилищная политика;