Табыстылықты анықтаудың заманауи көрсеткіштері және оларды отандық банк тәжірибесінде пайдалану әдістемесі. Cовременные показатели определения рентабельности и методика использования их на практике отечественных банков

  • G. Е. Zhunissova Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Мақалада табыстылықты сипаттайтын, шетелде кеңінен қолданылатын табыстылықты талдаудың заманауи көрсеткіштері және оларды отандық банк тәжірибесінде қолдану әдістемесін құрастыру бойынша мәселелер қарастырылған. Стратегиялық басқару есебінің қазіргі кездегі қажеттілігі туралы қысқаша мәлімет берілген. Экономикалық қосылған құн және балансталған көрсеткіштер жүйесі тұжырымдамалары бір кезде пайда болып, бүгінгі күні бизнес-инновациялар әлеміндегі ең танымал тұжырымдардың біріне айналды. Бұл көрсеткіштерді енгізу жалпы банк табыстылығын талдауының сапасын жоғарылатады. Ұйымның болашақтағы стратегиялық даму тұжырымдамасын экономикалық қосылған құн мен балансталған көрсеткіштер жүйесі негізінде қалыптастыру бұл табыстылықты арттырудың жолдары мен әдістерін нақтырақ анықтауға мүмкіндік береді. Бұл – банктің болашағын басқару. Банк табыстылығын талдауда шетелде кеңінен қолданылатын көрсеткіштерді енгізу көптеген артықшылықтарға ие. Мақалада экономикалық қосылған құн көрсеткіші мен балансталған көрсеткіштердің жүйесін біріктіріп қолдану тиімдірек екені айтылған.

В статье рассматриваются современные показатели анализа рентабельности организации и методика их внедрения в практику отечественных банков второго уровня. Также описана значимость стратегического управленческого учета в современных условиях рынка, в особенности показателей стратегического управленческого учета, как системы сбалансированных показателей и экономической добавленной стоимости. Внедрение этих показателей обеспечит качество анализа рентабельности банков.

Литература

1 Крылов С.И. Стратегический управленческий учет и его роль в управлении финансовыми потоками организации // Управленческий учет. – 2005 – №3.

2 Роберт С. Каплан, Дэйвид П. Нортон. Сбалансированная система показателей. – М.: Олимп-Бизнес, 2003. – 214 с.

3 Druker P.F. The information executives truly need. Garvard business review. – 1995. Jan. Feb. P. 54-62. Stewart’.Cj. Bennett. The quest for value: a guide for senior managers. Harper Business. – 2004.

4 Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка бизнеса. – М.: финансы и кредит, 2009.
Как цитировать
ZHUNISSOVA, G. Е.. Табыстылықты анықтаудың заманауи көрсеткіштері және оларды отандық банк тәжірибесінде пайдалану әдістемесі. Cовременные показатели определения рентабельности и методика использования их на практике отечественных банков. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 97, n. 3, p. 75-82, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/343>. Дата доступа: 02 feb. 2023

Ключевые слова

стратегиялық басқару есебі; балансталған көрсеткіштер жүйесі; экономикалық қосылған құн; банк; табыстылықты талдау; стратегический управленческий учет; система сбалансированных показателей; экономическая добавленная стоимость; анализ рентабельности банка;