Венчурлық бизнесті ұйымдастыру мен басқарудағы ерекшеліктер. Особенности организации и управлении венчурного бизнеса

  • R. U. Unerbaeva Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • M. D. Sharapiyeva Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Мақала венчурлық бизнесті ұйымдастыру ерекшеліктерін талдауға арналған. Венчур сөзі, бір жағынан, кəсіпорын, екінші жағынан, тəуекел деген сөзді білдіреді. Бұның мəні – нарықта бұрын-соңды болмаған өнім жасайтын кəсіпорынға үлкен ақша қаражаттарын салу, бұл тəуекелі өте жоғары қадам екені белгілі. Венчурлық бизнес тәуекелділік дәрежесі жоғары ғылыми -техникалық немесе технологиялық бизнес. Венчурлық бизнес іргелі және қолданбалы ғылымнан туындаған және экономикалық дамуда, ғылым мен өндірістің арасындағы буын қажеттілігі ретінде өмірге келді. Бүгінгі таңда, венчурлық бизнес Қазақстанда құрылу фазасында болып отыр.Венчурлық бизнестің басты мақсаты – бір кəсіпкердің қаржылық капиталын жəне екінші кəсіпкердің интеллектуалдық мүмкіндіктерін нақты экономикалық секторда бизнес арқылы қоса отырып, болашақта жаңа компанияның екі кəсіпкерге де пайда əкелуі.

В статье рассматриваются теоретические аспекты организации венчурного бизнеса и основы ведения. В этой статье дается обзор этой концепции, рассматривается жизненный цикл новых малых высокотехнологичных компаний, методы организации и финансирования, проанализирован международный опыт в организации бизнеса предприятия.

Литература

1 Купешова С.Т. Инновационный менеджмент. – Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 265 б.

2 Тургинбаева А.Н. Инновации и риски : оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2008. – 118 б.

3 Ивина Л.В., Воронцов В.А. Терминология венчурного финансирования: учеб. пособие – М.: Академический проект, 2002.

4 Нехорошева Л.Н., Егоров С.А. /Модели государственного регулирования развития венчурной деятельности: мировой опыт и проблемы стран СНГ. – Минск, 2009.

5 Венчурное инвестирование/М.А. Мустафин//Банки Казахстана. – Алматы, 2009. – №1.

6 Мировой опыт создания венчурных фондов/А.И. Нусупов//Вестник КазНУ. – 2008. – №1.
Как цитировать
UNERBAEVA, R. U.; SHARAPIYEVA, M. D.. Венчурлық бизнесті ұйымдастыру мен басқарудағы ерекшеліктер. Особенности организации и управлении венчурного бизнеса. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 97, n. 3, p. 70-74, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/342>. Дата доступа: 02 feb. 2023

Ключевые слова

инновация; венчур; бизнес періште; технология; инжинеринг, капитал; инновациялық қор; инновации; предприятия; бизнес-ангелы; правительство; капитал; технологии;