Инновациялық жобалардың тəуекелділігін бағалаудың əдістері. Методы оценки риска инновационных проектов

  • E. E. Eskendyr Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Мақалада тəуекелділікті басқару кезеңдері мен талдауы жəне инновациялық жобалардың тəуекелділігін азайту жəне бағалау əдістері қарастырылады. Еліміздің жаңа 2050 ұзақ мерзімді стратегиялық жоспарында инновация саласын дамыту басты орынға қойылған. Қазақстан болашақта көптеген елдермен экономикалық ынтымақтастықты одан əрі қарай дамытуға мүдделі. Сондықтан да экономикалық тəуекелділікке жету үшін ин- новацияны барынша тиімді дамыту басты мақсат. Инновациялық жобалардың тəуекелділігін барынша минимизациялау үшін бірнеше кезеңдер көрсетілген. Сол кезеңдер арқылы жобаны барынша тиімді іске асыру, күтпеген қауіп-қатер жағдайында барынша тиімді іс-шаралар қабылдау қарастырылған. Тəукелдердің сандық жəне сапалық бағалау əдістері толық көрсетілген. Инновациялық жоба барынша тəуекелділігі жоғары болғандықтан оны жан-жақты зерттеу, бағалау шаралары жүзеге асырылады. Дисконттауды өтелiмдiлiк мерзiмiне байланысты есептеу жəне оны есептеудің алгоритмі зерттеледі.

В данной статье рассмотрены методы оценки риска и анализ инновационных проектов. Срок окупаемости с учетом дисконтирования и алгоритм его вычисления.

Литература

1 Виленский П.Л. и др. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. – М.: Дело, 2002. – 888 с.

2 Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс – К.: Ника-Центр, 2004. – 656 с.

3 Инвестиции: учебник / под ред. В.В. Ковалева и др. – М.: ООО ТК «Велби», 2003. – 440 с.

4 Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 144 с.

5 Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: Теория и практика. – М.: ТК «Велби», 2007. – 1024 с.

6 Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента. – М.: ТК «Велби», 2008. – 448 с.

7 Липсиц И.В, Косов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. Учебно-справочное пособие. – М.: Издательство БЕК, 1996. – 304 с.

8 Четыркин Е.М. Финансовая математика. – М.: Дело, 2004. – 400 с.

9 Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций. – М.: Дело, 2002. – 256 с.

10 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция).Министерство экономики РФ, Министерство финансов РФ. – М.: Экономика, 2000. –196 с.

11 Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. – М.: Дека, 1997. – 245 с.

12 Даулетбаков Б.Д., Кириллов Ю.В., Даулетбаков Г.Б К вопросу определения срока окупаемости инвестиционного проекта // Банки Казахстана №6 2010 – С. 31-35.
Как цитировать
ESKENDYR, E. E.. Инновациялық жобалардың тəуекелділігін бағалаудың əдістері. Методы оценки риска инновационных проектов. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 96, n. 2, p. 82-87, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/328>. Дата доступа: 29 jan. 2023

Ключевые слова

белгісіздік; тəуекелділік; инновация; тəуекелділік бағасы; инвестициялық тиімділік бағасы; дисконттау əдістері; неопределенность; риск; инновация; оценки риска; оценка эффективности инновации; метод дисконтирования;