Көпкритерийлі өнеркəсіптік есепті Паретто əдісімен талдау. Анализ многокритериальной производственной задачи методом Паретто

  • D. R. Turarov Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Көпкритерийлі оптимизациялық модельдер көмегімен табыстылықтың артуы, өнімділікті арттыру мен ресурстарды тиімді пайдаланудағы тəуекелділіктің алдын алудағы агроөнеркəсіп кешенін орнықты дамыту болып табылады.Нарықтық тəуекелділік жағдайында орнықты дамыту жобаларын көпмақсатты оптимизациялық модельдер жасау арқылы бірнеше критерий бойынша талдау. Экономикалық сыртқы факторлардың əсерінен көпкритериалды есептердің ымыралық (компромисс) шешімдерінің өзгеру сезімталдылығын бақылау. MS Excel қондырғыларының мүмкіндіктеріне сəйкес бағдарламалық жабдықтар мен алгоритмдердің көмегімен баламалық шешімдердің мүмкіндіктерін анықтау. Көпмақсатты есептердің ымыралық шешімдерінде жеке мақсат функцияларының оптималдық мəндерінен біртіндеп шегіну алгоритмі жасақталған.

Целью исследования является многокритериальный анализ проектов рационального развития с помощью многоцелевых оптимизационных моделей в условиях рыночных рисков. Контроль за чувствительностью к изменениям многокритериальных задач компромиссных решении, возникающих под влиянием внешних экономических факторов. Определение возможностей сравнительных решений с помощью программного обеспечения в соответствии с возможностями MS Excel.

Литература

1 Михалевич В.С., Кукса А.И. Методы последовательной оптимизации. – М.: Наука, 1983. – 208 с.

2 Леоненков А.В. Решение задач оптимизации в среде MS Excel. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 704 с.

3 Зайченко Ю.П. Исследование операций. – Киев.: Высшая школа, 1979. – 392 с.

4 Леоненков А.В. Решение задач оптимизации в среде MS Excel. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – С. 407-421.

5 Майника Э. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах. – М.: Мир, 1981. – 328 с.

6 Свами М., Тхуласираман К. Графы, сети и алгоритмы. – М.: Мир,1 984. – 456 с.

7 Орлова И.В., Половников В.А. Экономика-математические методы и модели: компьютерное моделирование: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2007. – 365 с.
Как цитировать
TURAROV, D. R.. Көпкритерийлі өнеркəсіптік есепті Паретто əдісімен талдау. Анализ многокритериальной производственной задачи методом Паретто. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 96, n. 2, p. 61-65, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/324>. Дата доступа: 29 jan. 2023

Ключевые слова

аддитивтік; эксперт; көпкритерийлі; оптимизация; модель; аддитив; эксперт; многокритериальная;