Инвестициялық саладағы мемлекеттің рөлі. Роль государства в инвестиционной сфере

  • Sh. Igenbayeva І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті,

Аннотация

Бұл мақалада инвестициялық саладағы мемлекеттің рөлі мен мемлекеттің индустриялдыинновациялық бағдарламасының дамуы басты мəселе болып табылады. Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қарастырылған. Осыған байланысты инвестициялық үдерісті реттеу бағдарламалары белгілі бір теорияларға негізделіп жасалады, сондықтан мақалада кейнсиандық теориясы қолданылған. Нарықтық экономика тепе-теңдігінің неоклассикалық теориясы ұсынылған. Қазіргі кезеңде экономикалық саясаттың негізгі мақсатын жүзеге асыру, қазақстандық экономиканың тұрақты дамуында инвестициялық белсенділікті арттыру ең басымдылыққа ие міндеттерге жатқызылады. Бүгінгі жағдайда Қазақстанның экономикасында инвестициялық істі белсендендіру үшін мемлекет жан-жақты қарастырылған жəне тиімді инвестициялық саясатты ұстануы тиіс. Қазақстандық экономиканың инвестициялық саласындағы мəселелердің дені қалыптаспаған нарық механизмдері жағдайында мемлекеттің басқару жүйесінің əлсіреуімен, ел дамуындағы мемлекеттің экономикалық рөлінің төмендеуімен байланысты.

В данной статье роль государства в инвестиционной сфере и развития индустриально-инновационной стратегии государства является основным вопросом. Рассмотрена государственная программа РК по направлению индустриально-инновационного развития на 2010-2014 годы. Связи с этим регулирование программ по инвестиционным тенденциям основывается на определенных теориях, поэтому в данной статье применялась теория Кейнсиана. Предоставляется теория неоклассики по рыночной экономике паритета. На сегодняшний день экономическая политика в постоянном развитии Казахстана исполняет основную цель, это – увеличить инвестиционную активность, которая относится к самым приоритетным обязанностям. В экономике Казахстана чтобы активировать инвестиционное дело, государство подробно рассматривается и придерживается выгодной инвестиционной политики.

Литература

1 Успанова М.У. Регулирование инвестиции в экономике Казахстана // Саясат-Policy – 2010. – №2. – 25 б.

2 Виленский П.А., Лившиц и др. Оценка эффективности инвестиционных проектов. – М.: Дело, 2009. – 99 с.

3 Рахматулаева Г.А. Шетел инвестицияларын экономикаға тарту нысандары // Қаржы-қаражат. – 2010. – №2. – 11 б.
Как цитировать
IGENBAYEVA, Sh.. Инвестициялық саладағы мемлекеттің рөлі. Роль государства в инвестиционной сфере. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 95, n. 1, p. 86-90, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/312>. Дата доступа: 29 jan. 2023

Ключевые слова

инвестиция; стратегия; мемлекеттік бағдарлама; экономика; инвестициялық процестер; бюджет; государственные программы; экономика; инвестиционные процессы;