Кəсіпорынның іскерлік беделін бағалау əдістері. Методы оценки деловой репутации компании

  • Zh. K. Kaiyrgaliyeva Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ

Аннотация

Ғылыми жұмыстың мақсатына сəйкес жиынтық талдаулар арқылы іскерлік беделді бағалау əдістерін жүйелеу жүргізілді. Зерттеу барысында анықталған əдістердің кемшіліктеріне тоқталып, іскерлік беделді бағалау арқылы компанияның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету тəсілдері талқыланды. Іскерлік беделдің анықтамаларына талдау жүргізіліп, кəсіпорындардың іскерлік беделін бағалау əдістері мен материалдық емес активтерінің есебі қарастырылды. Тəуекелдердің бірі іскерлік беделді жоғалту тəуекелін басқару сұрақтары талқыланады. Кез келген компания басқару шешімін іскерлік беделіне қарай қабылдау үшін оны қалай анықтау керек екенін білу керек, сол себепті осы мақала тұрғысында сұрақтарға жауап табу мақсаты қойылды. Əлемдік тəжірибеде пай- даланылатын іскерлік беделді бағалау əдістеріне талдау жасалынды. Қазіргі кезде Қазақстан белсенді түрде жаһандану үдерісіне енуде, сондықтан іскерлік беделді бағалау əдістері мен оларды басқаруды зерттеу жылдан-жылға өзекті болуда.

В стaтье рaссмoтрен набор методов для oценки стоимости деловой репутации. Преимущества и недостатки методов, пути повышения стoимости гудвиллa для компании. При принятии управленческих решений необходимо знать, как деловая репутация отразится на стоимости предприятия в будущем. Компаниям необходима такая система управления, которая учитывала бы роль нематериальных активов, в том числе и деловую репутацию в формировании их стоимости. В настоящее время дополнительную прибыль компаниям приносит эффективное использование нематериальных активов.

Литература

1 www.top-manager.ru – Топ-Менеджер ай сайындық журналдың ресми сайты.

2 ҚР-ның “Бухгалтерлік есеп жəне қаржы есебі” туралы Заңы. 24. 06. 2002 ж.

3 Садиева А.С., Жуматова М.К., Акимова Б.Ж., Тілеуова Э.М. «Халықаралық Қаржылық Есептілігі Стандарттарына сəйкес бухгалтерлік Есеп». – Астана, 2011.

4 Шарков Ф.И. Гудвилл константы: стиль, паблисити, абырой, имидж, фирманың бренді. – М., 2009.

5 Бланк И.А. Қаржылық менеджменттің негіздері. – Киев: Ника-Центр, 2004 ж. – Т. 2. – С. 391–347.

6 www.c-pp.ru – Бағалаушыларды кəсіби қайта даярлау орталығының ресми сайты.

7 Иванов А.П. Iскерлiк бедел: анық тал мағандықтың факторлары жəне тəуекел. – Қаржы, 2011.

8. www.verdikt-ocenka.ru – «Вердикт-Оценка» бағалау компаниясының ресми сайты.

9 Елисеев В.М. Гудвилл: бағалаудың мəселесi жəне есептелікте көрсету // Экономика сұрақтары. – 2009. – № 1. – С. 25-37.
Как цитировать
KAIYRGALIYEVA, Zh. K.. Кəсіпорынның іскерлік беделін бағалау əдістері. Методы оценки деловой репутации компании. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 95, n. 1, p. 73-77, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/310>. Дата доступа: 29 jan. 2023

Ключевые слова

іскерлік бедел; іскерлік беделді жоғалту тəуекелі; гудвилл; брэнд; деловая репутация; риск потери деловой репутации;