Methods for assessing business reputation company

Authors

  • Zh. K. Kaiyrgaliyeva Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ

Keywords:

business reputation, risk of business reputation loss, goodwill, brand,

Abstract

In the state considered a set of methods for evaluation value of goodwill. Advantages and disadvantages of the methods, ways to increase the value of goodwill for the company. Management decisions need to know as goodwill affect the value of the company in the future. Companies need a management system that addresses the role of intangible assets, including goodwill in the formation of their value. Currently, additional profi t companies brings the effective use of intangible assets.

References

1 www.top-manager.ru – Топ-Менеджер ай сайындық журналдың ресми сайты.

2 ҚР-ның “Бухгалтерлік есеп жəне қаржы есебі” туралы Заңы. 24. 06. 2002 ж.

3 Садиева А.С., Жуматова М.К., Акимова Б.Ж., Тілеуова Э.М. «Халықаралық Қаржылық Есептілігі Стандарттарына сəйкес бухгалтерлік Есеп». – Астана, 2011.

4 Шарков Ф.И. Гудвилл константы: стиль, паблисити, абырой, имидж, фирманың бренді. – М., 2009.

5 Бланк И.А. Қаржылық менеджменттің негіздері. – Киев: Ника-Центр, 2004 ж. – Т. 2. – С. 391–347.

6 www.c-pp.ru – Бағалаушыларды кəсіби қайта даярлау орталығының ресми сайты.

7 Иванов А.П. Iскерлiк бедел: анық тал мағандықтың факторлары жəне тəуекел. – Қаржы, 2011.

8. www.verdikt-ocenka.ru – «Вердикт-Оценка» бағалау компаниясының ресми сайты.

9 Елисеев В.М. Гудвилл: бағалаудың мəселесi жəне есептелікте көрсету // Экономика сұрақтары. – 2009. – № 1. – С. 25-37.

Downloads