Imitating modeling of the mechanism of stockpile management

Authors

  • R. T. Ismailova Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева

Keywords:

stocks, management system of stocks, optimum size of the order of a resource, mathematical model of purchasing logistics, imitating model,

Abstract

In article the mathematical model of purchasing logistics for determination of the optimum size of the order of a resource is considered. The imitating model of stockpile management with strategy application "a maximum – a minimum" is developed and imitating experiment for finding of the optimum size of the order of a resource with the minimum costs of goods acquisition, of storage and of expenses is made. The developed imitating model of a control system of stocks considering concrete features of system and a condition, allows to make administrative decisions

References

1 Kulzhabay N.M., Ismailova R.T., Botaeva S.B. Matematicheskie modeli v logistike.//Sbornik trudov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Ustoychivoe razvitie ekonomiki Kazakhstana: Imperativy
modernizatsii I biznes-inzhiniring». – Almaty, 2012. Ghast’ 2. – S.14-18.

2 Organizatsiya kommercheskoy deyatel’nosti: upravlenie zapasami:uchebnoe posobie /A.L. Denisova, N.V. Dyuzhenkova. –Tambov: Izd-Tamb.gos.tekn.u-ta, 2007. – 80s.

3 Sovremennoe sostoyanui i perstektivy razvitiya protsessov upravleniya torgovym predpriyatiem: monografiya/ D.N. Kuznetsov, S.S.Tolstykh. – Tambov: Izd-Tamb.gos.tekn.u-ta, 2007. – 92 s.

Downloads