Competitiveness – the basic condition of development of national economy

Authors

  • S. B. Baimukhanova Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • M. V. Akhmediyarova Халықаралық бизнес академиясы

Keywords:

competitiveness, competitive industry, competitive production, quality, innovation, quality of production,

Abstract

Manufacture – the competitive and export-focused goods, works and services in the food-processing industry and sphere of services is the main subject of the state industrially-innovative policy. The aggravation of competitive struggle between world manufacturers of the foodstuffs for extending commodity markets aggravates a problem of competitiveness of a domestic production. Thereupon in article questions of competitiveness of production as the basic condition of development of national economy are considered.

References

1 Kenzheguzin M.B. Industrialno-innovasionnoe razvitie Respubliki Kazakhstan // Sayasat-Policy, 2003. – № 3, 4-7 p.

2 Sagadiev K.A. Problemi konkurentnosposobnosti nasionalnoy economici // Sayasat-Policy, 2002. – № 12. – 78-82 p.

3 Turusin U. D., Liapina S.U., Shalamova N.G. Strategicheskiy menegment: Uchebnoe posobie. – М.: INFRA-М, 2003. – 232 p

4 Knish M.I. Konkurentnye strategiy: Manual. SPB.: Lubavich, Sankt-Peterburg, 2000. – 35 p.

5 Beisembetov K., Doldahanova Zh., Alipbaeva D., Ospanova A.K. K problem konkurentnosposobnosti na rinke potrebitelskih tovarov // Al-Pari, 2001. – № 4. – Р. 47-51.

6 Beliy E.M., Barashkov S.V., Konkurentnosposobnost I kachestvo produksi: dva urovnia upravleniya // Marketing, 2002. – № 4 (65). – 30 31 p.

7 Strategia industrialno-innovasionnogo razvitya Respubliki Kazakhstan na 2003-2015gg. Utverzhdena Ukazom Prezidenta RK ot 17 maya 2003 g., № 1096 // Sobranie aktov Prezidenta RK I Pravitelstva RK, № 23-24. – Astana, 2003. – 247 p.

8 Mamirov N.K., Sahanova A.N., Ahmetova Sh.S., Bruzati L. Gosudarstvo i biznes. Gosudarstvo, predprinimatelstvo i obshestvo. Kniga 1: extbook.– Almaty: Economica, 2002. – 406 p.

9 Statistika nauki i innovasyi. Kratkyi terminologicheskyi slovar. – М., 1996. – 30-31 p.

Downloads