Бəсекеге қабілеттілік – ел экономикасы дамуының басты шарты. Конкурентоспособность – главное условие развития экономики страны

  • S. B. Baimukhanova Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • M. V. Akhmediyarova Халықаралық бизнес академиясы

Аннотация

Мақалада бəсекеге қабілеттілік жəне сапа ұғымдарына терең талдау жасалып, оның ел эконо микасының дамуына тигізетін əсері қарастырылған. Бəсекеге қабылеттілік ұғымына қатысты бірқатар отандық жəне шетелдік авторлардың еңбектерін зерттей жəне оларды жүйелей отыра автордың көзқарасы, олардың мəні, айырмашылықтары негізделген. Зерттеу аппараты болып табылатын терминдерге қатысты, олардың қолданылуы бойынша əістемелік ұсыныстар жасалған. Нарық экономикасы жағдайында өнімдердің бəсекеге қабылеттілігін арттыру мақсатында инновацияны пайдалану, яғни жаңашылдықтарды енгізу қажеттілігі негізделген. Зерттеудің негізгі ерекшелігі, одан алынған ғылыми нəтиже, яғни бəсекеге қабілеттіліктің мəні жəне оның нарық экономикасы кезеңіндегі ел экономикасын дамытудағы рөлі болып табылады. Қазақстанның ғаламдық бəсекелестік аймаққа енуінің нақты жолдары жөнінде, қандай шараларды жүзеге асыру жайында автор өз ойымен бөліскен.

Производство конкурентоспособных и экспортно-ориентированных товаров, работ и услуг в пищевой промышленности и сфере услуг является главным предметом государственной индустриально-инновационной политики. Обострение конкурентной борьбы между мировыми производителями продовольствия за расширяющиеся рынки сбыта усугубляет проблему конкурентоспособности отечественной продукции. В этой связи в статье рассматриваются вопросы конкурентоспособности продукции как основное условие развития эко- номики страны.

Литература

1 Kenzheguzin M.B. Industrialno-innovasionnoe razvitie Respubliki Kazakhstan // Sayasat-Policy, 2003. – № 3, 4-7 p.

2 Sagadiev K.A. Problemi konkurentnosposobnosti nasionalnoy economici // Sayasat-Policy, 2002. – № 12. – 78-82 p.

3 Turusin U. D., Liapina S.U., Shalamova N.G. Strategicheskiy menegment: Uchebnoe posobie. – М.: INFRA-М, 2003. – 232 p

4 Knish M.I. Konkurentnye strategiy: Manual. SPB.: Lubavich, Sankt-Peterburg, 2000. – 35 p.

5 Beisembetov K., Doldahanova Zh., Alipbaeva D., Ospanova A.K. K problem konkurentnosposobnosti na rinke potrebitelskih tovarov // Al-Pari, 2001. – № 4. – Р. 47-51.

6 Beliy E.M., Barashkov S.V., Konkurentnosposobnost I kachestvo produksi: dva urovnia upravleniya // Marketing, 2002. – № 4 (65). – 30 31 p.

7 Strategia industrialno-innovasionnogo razvitya Respubliki Kazakhstan na 2003-2015gg. Utverzhdena Ukazom Prezidenta RK ot 17 maya 2003 g., № 1096 // Sobranie aktov Prezidenta RK I Pravitelstva RK, № 23-24. – Astana, 2003. – 247 p.

8 Mamirov N.K., Sahanova A.N., Ahmetova Sh.S., Bruzati L. Gosudarstvo i biznes. Gosudarstvo, predprinimatelstvo i obshestvo. Kniga 1: extbook.– Almaty: Economica, 2002. – 406 p.

9 Statistika nauki i innovasyi. Kratkyi terminologicheskyi slovar. – М., 1996. – 30-31 p.
Как цитировать
BAIMUKHANOVA, S. B.; AKHMEDIYAROVA, M. V.. Бəсекеге қабілеттілік – ел экономикасы дамуының басты шарты. Конкурентоспособность – главное условие развития экономики страны. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 95, n. 1, p. 28-33, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/302>. Дата доступа: 29 jan. 2023

Ключевые слова

бəсекеге қабілеттілік; тауардың бəсекеге қабілеттілігі; өнімнің бəсекеге қабілеттілігі; сапа; инновация; кəсіпорынның икемді дамуы; өнім сапасы; конкурентоспособность; конкурентоспособность товара; конкурентоспособность продукции; качество; инновация;