Өнеркәсіптік кәсіпорынның кешенді дамуының стратегиялық жоспарлау бағыттары. Направления стратегического планирования комплексного развития промышленного предприятия.

  • A. T. Kazykeshova Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті

Аннотация

Стратегиялық жоспарды әзірлеудің негізіне ұйымның қызметіне әсер ететін сыртқы орта өзгерістеріне қатысты белгілі бір мүмкіндікке байланысты даму келешегінің болжау алынады. Жалпы алғанда, стратегиялық жоспарлау ұйым қызметінің сыртқы ортаның үнемі өзгеріп тұратын жағдайларына бейімделуіне және жаңа тиімді
мүмкіндіктерді пайдалану арқылы пайда табуға бағытталған. Бірақ, бұл жоспарлау кәсіпорынның болашақтағы ынақты және толық қызметінің көрінісін бере алмайды, тек оның ықтималдық сипатқа ие болжамдық сипаттамасын қамтамасыз етеді. Бірқатар ғалымдардың көзқарастары бойынша, кәсіпорынға қатысты стратегиялық
жоспарлаудың тиімділігі өндірістік- шаруашылық қызмет барысында келесі бағыттарды жетілдіру нәтижелеріне байланысты екендігін көрсетеді: нарық әлеуетін ұтымды пайдалану, болжау нәтижелерінің дұрыстығын нығайту және нарық тепе-теңдігін сақтауға байланысты іс-әрекет жүргізу. Яғни, жоғарыдағы шараларды ескере отырып мақалада өнеркәсіптік кәсіпорындардың экономикалық стратегиясын бағалау принциптері негізінде стратегиялық жоспарлау бағыттары ұсынылып отыр. Кәсіпорындардың экономикалық стратегиясының тиімділігін анықтаушы критериилер қарастырылған.


В основу разработки стратегического плана кладется прогноз перспектив развития организации при определенных предположениях относительно изменения внешней среды, в которой она функционирует. В общем, стратегическое планирование направлено на адаптацию деятельности организации к постоянно меняющимся условиям внешней среды и на извлечение выгод из новых возможностей. Это планирование не в состоянии, впрочем, дать полной и детальной картины будущего, а обеспечивает, скорее, его прогнозносценарное описание, носящее вероятностный характер. Поскольку стратегическое планирование связывается, прежде всего, с производственными организациями, в нем выделяются различные уровни управления ими: организации в целом (корпоративный); общих направлений производственно-хозяйственной деятельности (отделенческий); конкретных направлений такой деятельности (отдельных видов бизнеса); отдельных продуктов. В статье предложена разработка стратегического плана для комплексного развития промышленного предприятия.

Литература

1. Бородушко И.В., Васильева Э.К. Стратегическое планирование и контроллинг. – СПб.: Питер, 2009. – С. 347.

2. Экономическая стратегия фирмы: учебное пособие / под ред. А.П. Градова. – 4-е изд., перераб. – СПб.: Специальная.литература. – 2003. – С. 957.

3. Ляско В.И. Стратегическое планирование развития предприятия. – М.: Магистр, 2005. – С. 288.
Как цитировать
KAZYKESHOVA, A. T.. Өнеркәсіптік кәсіпорынның кешенді дамуының стратегиялық жоспарлау бағыттары. Направления стратегического планирования комплексного развития промышленного предприятия.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 103, n. 3, p. 161-166, mar. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/251>. Дата доступа: 09 feb. 2023

Ключевые слова

өнеркәсіптік кәсіпорын; экономикалық стратегия; стратегиялық жоспарлау; жоспарды өңдеу қағидалары; промышленное предприятие; экономическая стратегия; стратегическое планирование; принципы разработки плана;