Капиталдың халықаралық қозғалысы және оның негізгі тенденциялары. Международное движение капитала и его основные тенденции .

  • A. Khoich Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ
  • S. Kondybayeva Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Жаһандану үдерістері әлемнің барлық елдерінде әлеуметтік экономикалық байланысуға, өндіріс салаларына тиісінше әсер етуде. Осының нәтижесінде әлемдік деңгейде халықаралық қатынас нығайып, ашық экономика негізінде бір мемлекет басқа бір мемлекеттің саяси-экономисына әсер етіп қана қоймай, тіпті шешім қабылдауында маңызды рөл атқара алатын дәрежеге жетті. Бұл үдеріске өндірістің негізгі қозғаушы күші халықаралық капитал қозғалысы, яғни тікелей шетел инвестицияларының ішкі және сыртқы ағындарының ықпалы зор болмақ. Шетел инвестициясының маңызы әрбір елдің ерекшелігіне байланысты әртүрлі деңгейде жүргізілуде. Нақтырақ айтқанда, әлемде бүгінгі күні шетел инвестицияларын тартып, оны тиімді пайдаланып, экономикалық маңызды реформалар жасап жетістіктерге жеткен елдер аз емес. Ал, мұндай жетістіктерге шетелдік инвестицияларды қабылдаушы мемлекеттер экономикасына ұтымды тарта білгенде және тартылған шетел инвестицияларын тиімді орналастырып, үйлестіре білгенде ғана қол жеткізуге болады деп айтуға болады.


Тенденции глобализации оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие многих стран. В процессе укрепления международных отношений и появления новых открытых национальных экономик усиливается межгосударственное влияние одних стран на другие страны в социально-экономической политике. В этих условиях основным фактором, влияющим на мировую экономику, является международный капитал, в частности, влияние прямых иностранных инвестиций как в форме внутренних, так и внешних его потоков. Практика как развитых, так и развиивающих стран показывает, что эффективное размещение и использование иностранных инвестиций в отдельно взятой стране во многом определяется эффективностью внешнеэкономической инвестиционной деятельностью государства, а также крупных транснациональных корпораций.

Литература

1. World Investment Report Non-Equity. Modes of International Production and Development. – N.Y.: Geneva: UNCTAD, 2011. – Р. 25.

2. ҚР “Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарлама”.

3. World Investment Report: Investing in a Low-Carbon Economy. – N.Y.: Geneva: UNCTAD, 2010. – Р. 26.

4. UNCTAD, FDI/TNC деректер базасы // http:www.unctad.org/fdistatistics.

5. International monetary fund database // http: www.imf.org.
Как цитировать
KHOICH, A.; KONDYBAYEVA, S.. Капиталдың халықаралық қозғалысы және оның негізгі тенденциялары. Международное движение капитала и его основные тенденции .. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 103, n. 3, p. 119-128, mar. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/245>. Дата доступа: 09 feb. 2023

Ключевые слова

капитал; халықаралық капитал қозғалысы; тікелей шетел инвестициялары; трансұлттық корпорациялар; өндірістің трансұлттануы; капитал; движение международного капитала; прямые иностранные инвестиции; транснациональные корпораций;