Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-экономикалық модернизацияның аймақтық астарлары. Региональные аспекты социально-экономической модернизации в Республике Казахстан.

  • L. Zh. Ashirbekova Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • S. K. Tazhiyeva Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Бүгінгі күні «модернизация» термині экономиканың дағдарыстан кейінгі даму тақырыбындағы дискуссияларда өте жиі қолданылатын болды. Экспорттық-шикізаттық экономикадан инновациялық даму жолына өтуді қарастырғалы модернизация теориясына деген қызығушылық арта түсті. Модернизацияның сипаттамаларының бірі белгілі бір қоғамның, мемлекеттің немесе аймақтың көбірек дамыған елдер деңгейіне жетуге бағытталған әрекеттерін сипаттау болып табылады. Автор, мақалада бүгінгі күнгі Қазақстанның аймақтық саясаттағы экономикалық қызметтің әлеуметтік және экономикалық модернизацияның қамтамасыз етілетін дамыған аймақ орталықтарында іске асырылуы тиістігін негіздейді.


В статье рассматривается социально-экономическая модернизации Казахстана в посткризисный период, значение которой значительно повысилось с переходом от экспортно-сырьевой экономики на инновационный путь развития. Автор указывает, что региональная политика нынешнего Казахстана должна быть направлена на
концентрацию экономической деятельности в развитых региональных центрах, обеспечивающих реализацию экономической и социальной модернизации, и поэтому все долгосрочные стратегии и планы развития страны, направленные на модернизацию, должны базироваться на имеющемся потенциале регионов страны

Литература

1. Президент Н.Назарбаевтың «Әлеуметтік-экономикалық жаңарту – Қазақстан дамуының басты векторы» атты Қазақстан халқына жолдауы //Астана, 2012 ж.

2. Байрамова Ж.М. Региональные аспекты модернизации национальной экономики // Известия им. В.Г. Белинского. –
2011. – №24. – С 181-187.

3. Нурланова Н.К. Приоритеты индустриально-инновационной модернизации и возможности их реализации в экономике Казахстана и его регионов. http://www.group-global. org /p ublication / view/ 7026

4. The Global Competitiveness Index 2013–2014. http:// gtmarket. ru / news/2013/09/05/6219.

5. Моноқалаларды дамытудың 2012–2020 жылдарына арналған бағдарламасы. 25 мамыр 2012 жыл.

6. Региональная экономика. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2010. –С.21

7. Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года. – https://www.law.delovoimir.kz/laws/view/2900/1.
Как цитировать
ASHIRBEKOVA, L. Zh.; TAZHIYEVA, S. K.. Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-экономикалық модернизацияның аймақтық астарлары. Региональные аспекты социально-экономической модернизации в Республике Казахстан.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 103, n. 3, p. 92-98, mar. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/241>. Дата доступа: 09 feb. 2023

Ключевые слова

модернизация; ұлттық экономика; аймақ; әлеуметтік-экономикалық әлеует; аймақтық саясат; инновациялық саясат; модернизация; национальная экономика; регион; социально-экономический потенциал; региональная политика; инновационная политика;