Тиімділік аудитін жүргізу әдістемесі. Методика проведения аудита эффективности.

  • Zh. Z. Oralbaeva Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Аннотация

Қазіргі уақытта тиімділік аудиті қаржылық бақылаудың негізгі түрлерінің бірі болып табылады. Тиімділік аудиті мемлекеттік қаражаттардың қаншалықты тиімді, үнемді жұмсалып отырғандығына бақылау жүргізуге бағытталған. Бұндай бақылау тек басқарудың өзіне тән аспектілерін ғана қамтып қоймай, сонымен бірге барлық басқарушылық қызметті, соның ішінде ұйымдастырушылық және әкімшілік жүйені қамтиды. Осыған байланысты осы мақалада тиімділік аудитін жоспарлау, іске асыру және нәтижелерін рәсімдеу процестерінде орындалуы міндетті болып табылатын негізгі ережелер мен іс-әрекеттер ашылған. Осы ережелер тиімділік аудитін жүргізу үшін қажетті тақырыптар мен объектілерді таңдау, оларды алдын-ала зерттеу, тексеру бағдарламаларын дайындау, мақсаттарды қалыптастыру тәртіптерін анықтайды, сонымен қатар, тиімділікті бағалау белгілерін қарастырады. Мақалада тексеру жүргізу әдістері, тексеру нәтижесі бойынша қорытындылар мен ұсыныстарды дайындау тәртіптері, қорытынды есептің құрылымына қойылатын талаптар баяндалған.

В настоящее время аудит эффективности является одним из основных видов финансового контроля. Аудит эффективности направлен на проверку того, насколько эффективно и экономно расходуются государственные средства. Такой контроль включает не только специфические аспекты управления, но и всю управленческую деятельность, в том числе, организационную и административную системы. В связи с этим в настоящем статье
раскрываются основные правила и процедуры, которые необходимо выполнять в процессе планирования, проведения и оформления результатов аудита эффективности. Они определяют порядок выбора тем и объектов проверок эффективности, их предварительного изучения, подготовки программы проверки, формулирования
ее целей и вопросов, а также разработки критериев оценки эффективности; рассматривают методы проведения проверок, подготовку заключений, выводов и рекомендаций по их результатам; излагают требования к структуре и оформлению отчета по итогам проверки.

Литература

1. Аудит эффективности в рыночной экономике: учебное пособие / Е.И. Иванова, М.В. Мельник, В.И. Шлейников; под ред. С.И. Гайдаржи. — М.: КНОРУС, 2007. – 328 с.

2. Нургазиева Л.А. Совершенствование методологии и методики аудита эффективности государственных средств // Государственный аудит. – 2010. – №3 (8). – С. 22-30.
Как цитировать
ORALBAEVA, Zh. Z.. Тиімділік аудитін жүргізу әдістемесі. Методика проведения аудита эффективности.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 103, n. 3, p. 63-68, mar. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/232>. Дата доступа: 09 feb. 2023

Ключевые слова

аудит; тиімділік; тиімділік аудиті; тиімділік аудитінің кезеңдері; қорытынды есеп; аудит; эффективность; аудит эффективности; этапы аудита эффективности; аудиторское заключение;