Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық даму үрдісі. Тенденция социально-экономического развития регионов Казахстана.

  • G. Zh. Doskeyeva Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті
  • R. A. Kuzembekova Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті

Аннотация

Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуы – көп өлшемді және көп аспектілі процесс және әртүрлі әлеуметтік және экономикалық мақсаттардың жиынтығы көзқарасынан қарастырылады. Аймақтардың даму деңгейі жалпы мемлекеттің даму деңгейін анықтайды. Осы тұрғыдан елдің аймақтық дамуының негізгі үрдістерін анықтау өте маңызды болып табылады. Қазіргі кезде негізгі шаруашылық қызмет аймақтарда жүзеге асырылады. Оларға экономикалық проблемаларды шешу, сыртқы экономикалық және аймақ аралық қарым-қатынастарды өз бетімен орнату құқығы берілген. Қазақстан Республикасының әр аймағы өзіне тән табиғи ресурстарға, оларды орналастыру ерекшелігіне, ұлттық және тарихи жағдайына, шаруашылық құрылымына, экономикалық даму деңгейіне, мамандандыруына ие. Қазақстан аймақтарының кейінгі жылдардағы әлеуметтік-экономикалық дамуына талдау жасау қалыптасқан үрдістің жағымды және жағымсыз тұстарын анықтауға мүмкіндік берді.

Социально-экономическое развитие региона — многомерный и многоаспектный процесс, который обычно рассматривается с точки зрения совокупности различных социальных и экономических целей. Уровень развития регионов определяет уровень развития страны в целом. В связи с этим особенно важным представляется выявление основных тенденций регионального развития страны. Сегодня основная хозяйственная деятельность осуществляется в регионах. Им дано право самостоятельно решать экономические проблемы, устанавливать внешнеэкономические и межрегиональные связи. Каждый регион Республики Казахстан имеет присущие ему природные ресурсы, особенности их размещения, национальные и исторические черты, структуру хозяйства, уровень экономического развития, специализацию. Анализ социально-экономического развития регионов Казахстана за последние годы позволил выявить сформировавшиеся тенденции как в положительном, так и отрицательном направлениях.

Литература

1. Исабеков Б. Парасатты экономика: дағдарыс пен серпіліс: оқулық. – Астана: Фолиант, 2013. – 528 б.

2. Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың 2020 жылға дейінгі болжамды схемасын бекіту туралы -Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 21 шілдедегі № 118 Жарлығы.

3. http://gis.damu.kz

4. ҚР статистика агенттігінің ресми сайты // www.stat.gov.kz

5. «Қазақстан Республикасындағы шағын және орта кәсіпкерліктің мониторингі» жедел-ақпарат- // www.stat.gov.kz
Как цитировать
DOSKEYEVA, G. Zh.; KUZEMBEKOVA, R. A.. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық даму үрдісі. Тенденция социально-экономического развития регионов Казахстана.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 103, n. 3, p. 22-30, mar. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/211>. Дата доступа: 09 feb. 2023

Ключевые слова

аймақ; аймақтық саясат; аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері; жалпы аймақтық өнім; регион; региональная политика; показатели социально-экономического развития регионов; валовый региональный продукт;