Финансирование инновационной деятельности в Республике Казахстан. Қазақстан Республикасындағы инновациялық қызмет саласын қаржыландыру.

Authors

  • S., G. K., N. Tajieva , Tynabekova

Keywords:

базовое финансирование, грантовое финансирование, программно-целевое финансирование, государственная поддержка индустриально-инновационной деятельности. базалық қаржыландыру, гранттық қаржыландыру, бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру.

Abstract

Повышение научной силы и уровня инновационного развития является первостепенной задачей не только для развивающих стран, но и для тех стран в которых важно сохранение темпов научно-инновационного развития. Президент РК обратил особое внимание на увеличение бюджетных расходов для финансирования научных исследований посредством выделения инновационных грантов. В статье проанализированы научные и инновационные пути финансирования и государственное регулирование. Путями финансирования являются: базовые, грантовые и программно-целевые. Эти методы являются наиболее оптимальными, потому что они позволяют не загружать государственный бюджет, а использовать финансовые и технологические возможности бизнеса для реализации важных проектов в области науки. Ғылыми күш-қуатты өсіру және инновациялық даму деңгейінарттыру үшін негіз жасау тек дамушы елдер үшін ғана емес, сонымен қатар, өсіп келе жатқан дүниежүзілік ғылыми-инновациялық даму деңгейінің қарқынын сақтап қалу маңызды болып табылатын мемлекеттер үшін де бірінші орындағы міндет болып табылады. Қазақстан Республикасының Президенті инновациялық гранттарды бөлу арқылы келешегі бар ғылыми зерттеулерді қаржыландыруға арналған бюджеттік шығыстарды ұлғайтуға баса назар аударды. Мақалада ғылыми және инновациялық қаржыландыру жолдары мен мемлекеттік қолдаулар туралы жан-жақты талқыланады. Қаржыландыру жолдары: базалық, гранттық және бағдарламалық-нысаналы болып табылады. Бұл тәсілдер анағұрлым оңтайлы болып табылады, себебі, ол еліміздің мемлекеттік бюджетіне қосымша жүк түсірмеуге және ғылым саласындағы маңызды жобаларды жүзеге асыру үшін бизнестің қаржылық және технологиялық мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік береді.

References

1 Кульбаева М.А. Экономикалық дағдарыс және оны шешу жолдары //«Хабаршы» Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ, №6 (70). – Алматы, 2008.
2 Қазақстан Республикасының «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті базалық, гранттық, бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру қағидаcын бекіту туралы » Үкіметінің Қаулысы, 2011 жыл 25 мамыр, № 5753 Қазақстан Республикасының «Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекeттік қолдау туралы » Заңы, 2012 жыл 9 қаңтар, № 534-IV (10.07.2012 жылғы толықтырулармен)

Downloads