Особенности инновационного маркетинга. Инновациялық маркетингтің ерекшеліктері

Authors

  • A., G. T., B. Beyzhanova , Parymbek
        37 32

Keywords:

инновация, маркетинг, менеджмент, научно-технический прогресс, инновационный маркетинг, особенности инновационного маркетинга. инновация, ғылыми-техникалық прогресс, инновациялық маркетинг, инновациялық маркетинг ерекшеліктері.

Abstract

В статье рассматривается понятие инновационного маркетинга, значение, особенности и инноваций в областей теоретических и методологических основ маркетинга и рольв инноваций для повышения конкурентоспособности страны. В соответствии с требованиями рынка, инновация играет важную роль во многих предприятиях. Многие крупные компании используют свои инновационные новые маркетинговые стратегии для того, чтобы завоевать новые сегменты рынка.
Инновационный маркетинг необходим для того, чтобы наша страна была одгим из ведущих государств в мире, обеспечивая высокую конкурентоспособность и инновационные продукты, чтобы принести высокий уровень благосостаяния населения.
Принимая во внимание развитие современных тенденций мировой экономики, авторы постарались предоставить инновационные способы маркетинга в будущем в развитии Казахстана. Мақалада инновациялық маркетингтің түсінігі, мәні, ерекшеліктері, инновация саласындағы маркетингтің теориялық және әдістемелік негіздері, елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыруда инновациялық маркетингтің рөлі және инновациялық маркетинг кәсіпорынның инновациялық қызметінің ерекше түрі ретінде қарастырылады, себебі қазіргі заман талабына сай көптеген кәсіпорындар қызметінде инновациялар маңызды рөл атқаруда. Көптеген ірі кәсіпорындар өздерінің инновациялық қызметін жаңа маркетингтік стратегияларды қолдануға, жаңа нарық сегментін жаулап алуға, тауардың өмірлік кезеңін біртіндеп өзгертуге бағыттайды.
Инновациялық маркетинг елімізге алдыңғы қатарлы мемлекеттермен бір қатарда тұру, жоғары бәсекеге қабілетті инновациялық өнімдерді ұсыну үшін және халықтың әл-ауқатының жоғары деңгейіне қол жеткізу үшін қажет екендігі сипатталады.
Мақала авторлары әлемдік экономиканың дамуының заманауи тенденцияларын ескере отырып, Қазақстандағы инновациялық маркетингтің болашақта белсенді даму жолдарын көрсетуге талпыныс жасаған.

References

1 Кулагин А.С. Немного о термине «инновация » // Инновации. – 2011. – № 7
2 Багиев Г.Л., Богданова Е.Л. Маркетинг инноваций: учеб. пос. – 2004.
3 Тасмаганбетов А.Б., канд. дисс. авторефераты: «Инновациялық маркетинг кешені ». – Алматы, 2009. – 28 б.
4 Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент: Оқу құралы. – Питер, 2005.

Downloads