Особенности анализа распределения прибыли предприятия. Ұйым түсімін үлестіруді талдау ерекшеліктері

  • G., K. K., B. Nurgalieva , Aytbaeva

Аннотация

Всемирный экономический кризис требует, чтобы предприятия распределили свои финансы оптимально. В такой ситуации каждый хозяйствующий субъект должен преодолеть и противостоять все трудности, возникшие на своем пути. В рыночной экономике очень важно удовлетворить социальные и материальные потребности работников компании. В связи с возникновением и развитием рыночных отношений увеличение доходности, повышение прибыли и уменьшение расходов являются основной целью деятельности предприятий. В данной статье на примере одной компании рассматривается расчет налогооблагаемого дохода на основе отчетности о совокупном доходе, а также определены отклонения. Даны сведения о внутренних и внешних факторах дохода, которые влияют на размер прибыли и особенности распределения чистой прибыли. Показаны пути распределения чистой прибыли на целевые фонды. Қазіргі уақытта болып жатқан бүкіләлемдік экономикалық дағдарыс ұйымдардың өздерінің қаржылық қызметін дұрыс, ұтымды үлестіруді талап етеді. Себебі, осындай жағдайда әрбір шаруашылық субъектісі өз жолында кездесетін қиыншылыққа төтеп беріп, соған қарсы тұра алуы тиіс. Нарықтық экономика жағдайында ұйымның қызметкерлерінің материалдық және әлеуметтік мұқтаждықтарын қанағаттандыру және ұйымның өндірістік дамуы мақсатындағы ұйым үшін негіз болып табылатын коммерциялық қызметтің мәні үлкен. Нарықтық қатынастардың пайда болуы мен дамуына байланысты табыстылықты өсіру, пайданы жоғарылату және шығындарды азайту кез-келген ұйымның қызметінің негізгі мақсаты болып табылады. Мақалада ұйым мысалы негізінде жиынтық табыс туралы есептілік бойынша салық салынатын табыс есептеліп, оның ауытқулары анықталған. Салық салынатын табыстың өзгеру факторлары, яғни пайдаға әсер ететін ішкі және сыртқы факторлар туралы мәліметтер, таза пайданы бөлу ерекшеліктері қарастырылған. Сонымен қатар таза пайданы мақсаттық қорларға үлестіру жолдары көрсетілген.

Литература

1 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. – 2014.
2 Савицкая Г.В. Экономический анализ. – 11-изд., испр. и доп. – М.: Новое знание, 2005. – 651 с.
3 Дуйсенбаев К.Ш., Толегенов Э.Т., Жумагалиева Ж.Г. Кәсiпорынның қаржылық жағдайынталдау. – Алматы: Экономика, 2001. – 330 с.
Как цитировать
NURGALIEVA , AYTBAEVA, G., K. K., B.. Особенности анализа распределения прибыли предприятия. Ұйым түсімін үлестіруді талдау ерекшеліктері. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 113, n. 1/2, dec. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1596>. Дата доступа: 07 feb. 2023

Ключевые слова

прибыль; налогооблагаемая прибыль; чистая прибыль; внутренние и внешние факторы прибыли; целевые фонды. пайда; салық салынатын табыс; таза пайда; пайданың ішкі және сыртқы факторлары; мақсаттық қорлар.