Современное состояние кредитного портфеля коммерческих банков в РК. ҚР коммерциялық банктерінің несие портфелінің ағымдағы жағдайы.

  • G. R. Dauliyeva

Аннотация

Формирование качественного кредитного портфеля является самой главной задачей для любого банка в качестве основного пути размещения финансовых ресурсов. Кредитный портфель – результат банковской деятельности по предложению кредита, то есть совокупность всех выданных кредитов банка в определенный период времени. К нему относятся ссуда, факторинговые операции, лизинг, а также выполнение обязательств по видам поручительства. По этим критериям определяется качество кредитного портфеля коммерческого банка, а степень доходности зависит от его объема и структуры. Учитывая данные критерии, в статье проанализирован кредитный портфель коммерческих банков РК, который занимает основную долю в структуре активов. Также в статье рассматривается мероприятие по оценке кредитоспособности заемщика на практике зарубежных банков и представлены факторы, связанные и не связанные с появлением плохих кредитов в зарубежной системе. Сапалы несие портфелiн қалыптастыру қаржы ресурстарын орналастырудың негiзгi бағыттарының бiрi ретінде кез келген банк үшiн ең маңызды мәселе болып табылады. Несиелік портфель – бұл несиені ұсыну бойынша банк қызметінің нәтижесі, яғни белгілі уақыт кезеңіндегі банктің берген барлық несиелер жиынтығы. Оған ссуда, факторингтік операциялар, лизинг, берілген банктік кепілдеме және кепілгерлік бойынша міндеттерді орындау жатады. Осы критерий арқылы коммерциялық банктің несие қоржынының сапасы анықталады, ал оның табыстылық деңгейі көлемі мен құрылымына тәуелді болады. Бұл критерийлерді ескере отырып, мақалада ҚР коммерциялық банктердің aктивтер құрылымындағы ең көп үлесті алатын несие портфелі талданды. Сонымен қатар, мақалада шетелдік банктердің тәжірибесіндегі қарыз алушының несиелік қабілетін жете бағалау шарасы қарастырылды, шетелдік жүйеге сәйкес күмәнді несиелердің пайда болуына әсер ететін банкке байланысты және байланысты емес факторлар келтірілді.

Литература

1 «Проблемалық кредиттер қоры » АҚ жұмыс істеу тұжырымдамасын бекіту туралы ҚР ҰБ Басқармасының 27.05.2014 жыл №96 қаулысы
2 ҚР Ұлттық Банкінің ресми интернет ресурсы www.nationalbank.kz
3 Бұхарбаева А.Ж. «Шетел тәжірибесіндегі банктердің несиелеу ерекшеліктері » http://gglob2.otgroup.kz
4 «ҚР коммерциялық банктерінің несие портфелін қалыптастыру және сапасын көтеру » www.bigox.kz интернет ресурсы
Как цитировать
DAULIYEVA, G. R.. Современное состояние кредитного портфеля коммерческих банков в РК. ҚР коммерциялық банктерінің несие портфелінің ағымдағы жағдайы.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 113, n. 1/2, dec. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1587>. Дата доступа: 07 feb. 2023

Ключевые слова

кредитный портфель; банковские активы; банковские риски; управление активами и пассивами; коммерческие банки. несие портфелі; банк активтері; банктік тәуекелдер; активтер мен пассивтерді басқару; коммерциялық банк.