Теоретические и практические аспекты развития государственно-частного партнерства. Мемлекеттік – жеке меншік әріптестігін дамытудың теориялық және тәжірибелік аспектілері.

  • G. S. Smagulova Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Аннотация

В последние годы тема государственно-частного партнерства в различных сферах деятельности становится все более и более актуальной во всем мире. Наблюдается тенденция усиления сотрудничества власти и бизнеса. В первую очередь, это проявляется в таких сферах, как электроэнергетика, транспорт, здравоохранение, образование. Особую актуальность тема государственно-частного партнерства приобрела в условиях мирового финансового кризиса, в связи с которым многие отрасли казахстанской экономики почувствовали потребность в государственной поддержке. В связи с этим в настоящей статье выявлены основные признаки государственно-частного партнерства, исследованы организационная модель государственно-частного партнерства в Казахстане, охарактеризованы отдельные виды государственно-частного партнерства, а также основные проблемы развития государственно-частного партнерства и предложены меры, необходимые для успешного применения государственно-частного партнерства в Казахстане. Соңғы жылдары бүкіл әлемде қызметтің әртүрлі сфераларындағы мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тақырыбы барынша өзекті бола түсуде. Билік пен бизнестің ынтымақтастығының күшею үдерісі байқалып отыр. Алғашқы кезекте ол электроэнергетика, көлік, денсаулық сақтау, білім беру салаларында өріс алған болатын. Қазақстан экономикасының көптеген салалары мемлекеттік қолдауға қажеттілікті сезінген әлемдік қаржылық дағдарыс жағдайында мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тақырыбы ерекше өзекті бола түсті. Осыны ескере отырып, берілген мақалада мемлекеттік-жекеменшік әріптестіктің негізгі белгілері айқындалған, Қазақстандағы мемлекеттік-жекеменшік әріптестіктің ұйымдық моделі зерттелген, мемлекеттік-жекеменшік әріптестіктің жекелеген түрлері сипатталған, сонымен қатар мемлекеттік-жекеменшік әріптестікті дамытудың негізгі мәселелері айқындалып, оны Қазақстанда табысты қолдану үшін қажетті шаралар ұсынылған. Сонымен бірге мақалада мемлекеттік-жекеменшік әріптестіктің негізгі міндеттері мен әріптестік тараптардың әрқайсысының алатын негізгі тиімді жақтары көрсетілген, мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобалары барынша тиімді жүзеге асырылатын әлеуметтік маңызды салалар анықталған.

Литература

1 Варнавский В. Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски. – М.: Наука, 2005. – С. 28.
2 Смағұлов Б.С. Жолдау жүктеген міндеттер: Мемлекеттік- жеке әріптестік ТКШ жұмысын соңғы нәтижеге бағдарлауға мүмкіндік береді.// Агентство Казинформ. 16.06.2010.
3 Концепция развития государственно- частного партнерства в РеспубликеКазахстан на 2009-2015 годы. – Астана, 2008.
4 Экономикалық дағдарыс кезеңіндегі мемлекеттік- жекеменшік әріптестіктің орны және жаңа мүмкіндіктер. http:// www.kt.kz
Как цитировать
SMAGULOVA, G. S.. Теоретические и практические аспекты развития государственно-частного партнерства. Мемлекеттік – жеке меншік әріптестігін дамытудың теориялық және тәжірибелік аспектілері.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 113, n. 1/2, dec. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1585>. Дата доступа: 01 apr. 2023

Ключевые слова

государственно-частное партнерство; общественно-значимые проекты; перераспределение затрат; разделение рисков; механизмы государственно-частного партнерства; инфраструктура. мемлекеттік-жекеменшік әріптестік; қоғамдық маңызды жобалар.